شجاعت شرافت

-          فلان دانش را دارید؟

این" فلان دانش" برای من آن چنان دم دست و بدیهی و خنده دار بود که از یک مهندس بپرسند که جدول ضرب را بلد است یا نه. فکر نمی کردم در مصاحبه رک و راست از من بپرسند که اصلن بلدم یا نه. نتیجه؟ گیج شدم. به دوستم که مرا معرفی کرده بود نگاه کردم و با تعجب و آهسته گفتم که دارم. چک نکردند که من راست می گویم، همان صدای خفه برایشان کافی بود.

با منت پدیرفتند که رزومه ی مرا بررسی کنند."فلان دانش" به خاطر پاسخی که مردد به نظر می رسید، در مظان اتهام بود.

وقتی که بیرون آمدم به خاطر غرور احمقانه ام  و این که درخود نمی بینم که از توانایی هایم یک شو خوب داشته باشم، خودم را آن قدر شکنجه کردم که سر درد گرفتم.

بلافاصله بعدش، تاکسی روبروی مان ایستاد. یک مرد روی صندلی عقب ماشین نشسته بود. همسرم سوار شد و پیشش نشست. من پس از او داشتم سوار می شدم که مچ خودم را گرفتم: عجله داشتم. می ترسیدم راننده نداند که من هم هستم و برود و جا بمانم. فکر که کردم، دیدم این یک ترس کوچک همیشگی بود، وقتی که سوار تاکسی می شوم.

می دانی لی لی؟ من می ترسم. می ترسم که مرا نبینند، نباشم، حذف شوم. می ترسم که نظرم برخلاف میل دیگران باشد:" نظر خاصی ندارم. هرچه اکثریت گفتند." در حالی که دارم مثل سگ دروغ می گویم. می ترسم ببینم که تنهام، که در تراس خانه ای رو به خیابان نشسته ام، کنار گلدان هایی که وجود ندارند، در حالی که سال هاست که مرده ام و هیچ کسی نفهمیده است. می ترسم مسخره ام کنند، هو بزنند، از دیوانگی هایم برای نوه های شان داستان بسازند. برای آن که بمانم، برای آن که به من زخم نزنند، کز می کنم، خودم را مچاله می کنم، اصرار می کنم که هیچ نیستم.  

لی لی... این شرافتمندانه نیست. وقتی بروی زیر خاک دراز بکشی، به خاطر آن که خودت نبودی و خودت را دوست نداشتی گریه خواهی کرد.

/ 5 نظر / 2 بازدید
بهار

به این در ارتباطات می گن "مارپیچ سکوت"

عقب افتاده

نه به خاطر فردا که زیر خاک دراز می کشی . به خاطر این لی لی که همینجوری قشنگه خودت باش لی لی

cuckoo

be nice to your self