ستاره های مقوایی عزیز

انگشتر عقیق دارند. ماخوذ به حیا هستند. جانمازشان را جایی می گذارند که پیدا باشد. با همسرم دو دستی دست می دهند. با من البته دست نمی دهند. حتا حرف هم نمی زنند. سوالی که از من دارند از همسرم می پرسند، بعد که می بینند مشکلی نداریم و سرشان را نمی بریم، از خودم می پرسند. لبخند می زنند:"ما خودمان خبرتان می کنیم."

خوب... همه شان همین را گفتند لی لی. هی نمی خواستم بیایم برایت بنویسم، هی ترسیدم که ناامیدت کنم. ولی انگار که تلاش برای رفتن به سمت زیبایی ها به پایان می رسد. هی گریه کردم. هی فین کردم و فکر کردم که آرام شده ام. چشمم افتاد به صندوق صدقات سالمندان. صدقه دادم. دوباره گریه کردم. یک پیرزن آمد و گفت:" خدا بیامرزد حاج خانم..." رویم را برگرداندم. راه افتادیم. از پنجره نگاهش کردم. ایستاده بود کنار درخت، با جوراب نایلونی ضخیم روی شلوارش و ما داشتیم می رفتیم. حتمن پول می خواست. و من رویم را برگردانده بودم. می دانی؟ رویم را برگردانده بودم. باز هم گریه کردم.

بعد یکهو گریه ام بند آمد. مثل همیشه مثل رعد و برق تمام شد. بلافاصله به آرایشگاه رفتم:"خانم خودشان نیستند. کارگرشان هست، البته کارش خوب است." فکر کردم چه اهمیتی دارد؟ مدل را ورق زدم. دختری را که به نظرم با اعتماد به نفس و زیبا می آمد با انگشت نشان دادم. آرایشگر موهای بلند و مشکی را از ته قیچی زد. گذاشت شان روی میز. موهای بلند تمام شدند. همان جا روی میز بودند، ترسیده و غریبه، با حلقه های درشت فرخورده در انتهای شان و انگار هیچ وقت مال من نبودند. انگار هیچ وقت انتهای شان را روغن نزده بودم. انگار هیچ وقت در آینه بهشان نبالیده بودم. من با موهای کوتاه کوتاه نشسته بودم روبروی آینه و سشوار سرم را می سوزاند. موهای کوتاه زیباست.

شب که برمی گشتیم، ماه هلال بود. هی فکر کردم عجیب زیباست. بعد فکر کردم عجب! این یک سیاره است به چه گندگی، چه خوب که این شکلی است و شباهتی به دروغ های ما ندارد و هی بامبی توی کله مان سقوط نمی کند و مثل فکر های ما دراز و سیاه و فرخورده و ترسیده نیست و می تواند هر شب به شکلی درآید. بعد هی فکر کردم که چقدر دنیا زیباست و بزرگ است و آخرش کجاست و من چه خوشبختم که با همیم و چقدر دلم می خواهد که زیر آسمان بدوم و داد بکشم و نفس نفس بزنم و دراز بکشم و دستم را بگذارم زیر سرم و هی ستاره. هی ستاره. هی ستاره.

/ 1 نظر / 2 بازدید