دست. دست. دست. دست...

این که اصولن من حرفی برای گفتن نداشته‌باشم، کل‌قضیه را تغییر نمی‌دهد. حرف‌هام هنوز به کلمه نرسیده‌اند. فعلن یک‌سری خمیر جویده‌شده و بی‌شکل و نپخته‌اند، که کنار هم روی زمین افتاده‌اند. کل قضیه‌ی غیرقابل تغییری که هیچ ربطی به شکل حرف‌هام ندارد، این‌است که من شنونده می‌خواهم. دوست دارم برایم کف‌بزنند. کسی که کف نمی‌زند، مجبورشان هم که می‌کنم این‌طور می‌شود: دی‌روز از همسرم پرسیدم که آیا من زیبا هستم؟ از همسرم مضحک‌تر خودش است:"نه! از قضا خیلی هم زشتی." چه‌وقت شوخی بود؟ (شوخی بود دیگر؟ نبود؟)

/ 0 نظر / 2 بازدید