...

همکارم بالای سرم ایستاده بود. گفت کشتی فلان برای بارگیری دیرتر می رسد. و می خواست بداند آیا بیچاره شده ایم؟ سعی کردم نگاهش نکنم. گفتم نه. هنوز نه. برای آن تاریخ دوباره کشتی می گیریم و مشکلی پیش نمی آید. گفت بارگیری آن یکی کشتی دیگر هم دیر شده. گفتم می دانم. و هی دماغم را بالا کشیدم و فکر کردم چرا ایستاده بالای سرم و نمی رود؟

چشم هام اشکی بودند و تا دیده بودمش، تندتند اشک هام را پاک کرده بودم. چه شد که گریه کردم؟ این شد: یک لحظه فکر کرده بودم که هرچقدر که حال همه مان هم خوب شود، مادری روی قبر بچه اش دراز کشیده و زوزه می کشد. ناخن هاش توی خاک. رگ های دست هاش برآمده. سیاه پوش. فکر کردم خب که چی؟ اصلن بهشت. اصلن بهشت. بچه اش زیر خاک است. می دانی؟

به همکارم گفتم کشتی ها معمولن دیر می کنند. آماده هستیم. از آسمان و ریسمان بافت. خندیدم و گفتم:"خوب، حرف هات تمام شد؟" و هرچه خواستم شوخی به نظر برسد، نشد. چشمانم معمولن تند نگاه می کنند و فرمان هایی که من بهشان می دهم را به تخـ.م شان هم نمی گیرند.

رفت. فکر کردم عصبانی شده بودم؟ نشده بودم؟ بودم؟ نه؟

شاید. عصبانیت یکی از اعضای من است.

همکارم یک هفته پیش یک ایمیل برایش آمده بود که فهمیده بود عضو شریف مردان اهل سومالی از سایرجهانیان آبرومندانه تر است. کل این یک هفته سر ناهار ما را مستفیض کرد. هی گفت. هی گفت. هی. هی. اه بابا ، خوب، خندیدیم، بس است، دل و روده مان را آشوب کردی. ازش پرسیدم که اصلن می خواهد به سومالی برود؟ نه جدی، چرا نمی رود؟ نمی دانم. بچه ها بهش می گفتند که او انگیزه اش را دارد. خودش هم می خندید که دارد. بعد در اثبات ماجرا یک سری داستان دیگر تعریف کرد که من بهش گفتم می شود بس کند؟ داریم غذا می خوریم ناسلامتی. و البته بعد از گفتن حرفم به زور خندیدم، چون طبق معمول می خواستم به نظر برسد که دارم شوخی می کنم. با وجود تخـ.م نافرمان چشم هام، انگار چونین به نظر رسید این بار. بعضی وقت ها تظاهر می گیرد، بعضی وقت ها هرکاری می کنی نمی گیرد. مثل ژله ای که دو هفته است توی یخچال ما دارد موج برمی دارد و نمی گیرد. نه دل مان می آید دورش بریزیم، نه هیچی.

تازگی ها فهمیده ام جذبه دارم. جدی. مردم از من می ترسند. از این بابت خوشحال نیستم. به خودم که فکر می کنم یاد رضاشاه می افتم. یا نادرشاه. وقت های مهربانی ام هم شبیه احمدشاه می شوم. خیلی رمانتیک و هنرمند هم باشم لابد می شوم پروین اعتصامی. لازم به ذکر است که هیچ کدام از این آدم ها را دوست ندارم. یا شاید هم لازم به ذکر نیست، چون آن زن هنوز روی قبر بچه اش گریه می کند و هرچه اصرار می کنم، به خانه اش برنمی گردد.

/ 0 نظر / 2 بازدید