نقطه ی صفر، همان جایی که بودم.

الان که چند ماه است وارد دوازدهمین سال کارمندی خودم شده ام، به "رحیمی بیچاره، چهارصدتا بچه داره--- وقتی می ره اداره، سر کچلش می خاره"فکر می کنم. رحیمی بیچاره کارمند است. من خود او هستم. رحیمی بیچاره هیچ آدم دیگری محسوب نمی شود. هیچ چیز نیست و قرار هم نیست باشد. البته پا بر روی حق نگذاریم، توانایی های زیادی به وجودم اضافه کرده ام. توانایی با حرارت سر تکان دادن در برابر حرف های مدیران به وقت خیال بافی هایم در جلسات، توانایی دروغ شنیدن و لبخندزدن، توانایی برخورد "من خرم و نمی فهمم و شما راحت باشید" با انواع و اقسام دزدی ها، رشوه گرفتن ها و روابط عجیب.

یکی از همکلاسی هایم، بسیار با حرارت از نظراتش دفاع می کند. بحث می کند. می داند چه می گوید، می داند که چه می خواهد. وقت هایی که داغ می کند و با عصبانیت به نظر طرف مقابلش می خندد، دوست دارم از جایم بلند شوم و بروم بغلش کنم. 

وقتی دانشجو بودم و تنها دختر کلاس بودم و استاد معارف به من گفت که بروم ردیف اول بنشینم و صندلی خودش را روبروی من گذاشت، به طوری که باید حواسم می بود که زانوهای مان به هم نخورد، و ساق پای چپش را گذاشت روی زانوی راستش، و زیرشلواری اش نیم متر از پایش بالا رفته بود، و روبروی من پشم پاهاش بود و هی دستش را می کرد توی پشم پاهاش و پشم پاهاش را می خاراند، خرت خرت، من توانایی بلندشدن را نداشتم. توانایی نداشتم که با کیفم بزنم توی دهنش، که هلش بدهم، که تف بیندازم روی صورتش. من فقط وانمود کردم که دارم توی دفترم می نویسم، سرم پایین بود، گردنم درد گرفته بود، حالت تهوع داشتم، می نوشتم، با پشتکار مزخرف می نوشتم. من به خوبی وانمود کردم. قسمتی از زندگی ما به خاطر تظاهر نکردن به ریدمان رفته بود، بابا لباس های بنجل تولیدی را که خریده بود به دهات اطراف می برد، خودش یکی از آن ها را همان جا می پوشید و سعی می کرد مردم ده را متقاعد کند که قشنگ اند. بعد دست از پا درازتر به خانه برمی گشت و هی سیگار می کشید و هی فکر می کرد. من تمام بچگی ام را هی از مدرسه آمدم و هی با زیرپوش روبرویش نشستم و برو بر نگاهش کردم و او گاهی به من گفت که بروم چیزی تنم کنم، سرما می خورم ها و گاهی حوصله نداشت حرف بزند و بیشتر وقت ها سرم داد زد و به من فحش داد و من کوچک بودم و فکر کردم فحش ها واقعی است و هنوز هم گاهی همین فکر را می کنم، در حالی که فحش هایش واقعی نبودند و بابا دراصل آدم مهربانی است که احساساتی می شود و اشک هم می ریزد و مرا بسیار دوست دارد. کودکی من و قسمتی از بزرگی هام تاوان راستگویی بابا بود. و تاوان متظاهر نبودنش. و تاوان رحیمی بیچاره نبودنش.

پرسیدی چه توانایی ای را از دست داده ام. راستش تمام عمر هی وانمود کرده ام که نمی فهمم. قضیه خیلی ساده است. گفتم بهت بگویم که نگران نشوی یک وقت، فکر کنم از اول هم چیزی نداشتم که بخواهیم برای از دست دادنش عزا بگیریم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
جیم انور

هنوز کاملا کارمند نشده ای. هنوز می فهمی ... هنوز تا کارمند شدن راه زیادی باقی مانده