درمان

هیچ قانونی نیست که چطور می شود گریه را درمان کرد.

جای گریه هام هنوز زق زق می کنند. وسوسه ام می کنند که بروم سروقت شان و دوباره شروع کنم. در این دو سه روز، به جز دو سه بار، دیگر به دام شان نیفتادم. هرچند که هنوز بسیار با اندازه های خط کش خورده ی یک آدم معمولی تفاوت دارم، ولی نتیجه ام برای یک نامعمول عجیب چندان هم ناامیدکننده نیست.

در محیط کار بسیار به من و همسرم فشار می آورند. من فکر می کنم...

اگر طاقت بیاوری، فردا فکرهام را خواهم نوشت. یادم بیاور که برایت از یک خانه بگویم، با یک تاپ سفید و دامن نخی زرد و پاهای برهنه و چمن خنک و خنده های چهاردندانی بچه و شانه های برهنه ی آفتاب سوخته و تاب و سگ.

یادم بیاور به کاری فکر کنم که دوست دارم.

و نقاشی؟

برای نقاش شدن دیر است؟ نیست؟ راستش... حتا اگر دیر هم باشد، نمی خواهم دیر باشد. یادم بیاور در این مورد هم فکر کنم. می دانی؟ فردا خیلی کار دارم. قلبم دارد دفن می شود. باید کاری کنم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
نازنین

نظر خصوصیت رو چک کن

نازنین

نظر خصوصیت رو چک کن