نیازمندی ها

یک نفر را می خواهم که بیاید این گزارش ها را بنویسد. برود پیش مدیرعامل و توضیح شان بدهد. عصر که می شود راه بیفتد برود جایی که با همسرم قرار می گذاریم بایستد تا همسرم بیاید. به جای من به موهاش نگاه کند که بلندند و باد می خورند و به پیشانیش که باشکوه است و لبخند بزند و کیف کند. بعد دست همدیگر را بگیرند و بروند خانه. به خانه که می رسند انگشت بیندازد زیر گلویش و مقنعه اش را دربیاورد و توی هوا پرت کند و یک اه جیغی هم بگوید، یک جوری که کسی شک نکند که او من نیست. ورد بگیرد که گرم است. بعد که خنکش شد خودش را بغل کند و هی غر بزند که سرد است. شام درست کنند. بخورند. کتابم را بخواند. دفتر طراحی ام را بالاخره افتتاح کند. امتحان کند ببیند که می شود روی کارتن با آکریلیک کار کرد؟ مسواک بزند. توی تخت دراز بکشد و به ثانیه ای بخوابد.

یک نفر را می خواهم که مدتی زندگی مرا بازی کند. من بروم یک جای دور، دنیایی دیگر. از آن جا نگاه کنم ببینم از بالا چه شکلی ام. دارم چه می کنم، چه می خواهم بکنم. شاید آن موقع معجزه اتفاق بیفتد. شاید آن موقع زندگیم را بفهمم لی لی.

/ 0 نظر / 3 بازدید