خدای لال

الهه ی دیمیتر. مادر. فلسفه ی وجود خود را در وجود بچه یا کسانی می بیند که دارد از جان خودش تغذیه شان می کند. بدون آن ها له می شود. دیمیتر در تکه ای از وجود من خانه دارد. خانه اش بزرگ است. بخش وسیعی از من را اشغال کرده است. دیمیتر تنهاست. در خانه اش قدم می زند. صدای پایش آرام است. کف پاهاش نرم است. لباسش سفید است. موهاش سیاه است. موهاش بلند است. موهاش را به دست گرفته و هی می بافد و هی باز می کند. مردد است. کاری برای انجام دادن ندارد. به پنجره که می رسد، از پشت پنجره مرا نگاه می کند. چشمانش بزرگ است. آرزوی بچه داشتنش را از گردنم باز کرده ام و پهن کرده ام توی آفتاب. آرزوی بچه داشتنش دارد بخار می شود. دارد ابر می شود. ابرها می روند. می دانی؟ ابرها همیشه از بالای زندگی ما گذشته اند. هیچ وقت نمانده اند. چشمانش نه سرزنش دارد، نه عتاب، نه مهربانی. صاف و ساده نگاهم می کند. فقط نگاهم می کند. بهش می گویم:"خانه ات را بردار و کمی آن طرف تر برو. برای خودم جا نمانده است."

دهان ندارد. وگرنه ازم می پرسید که چطور می شود خانه را حرکت داد. چطور می شود در این جزیره جا باز کرد. ازم می پرسید بعد می خواهم جای خالی این خانه را چطور بسازم، با دست خالی، بدون کمک الهه های دیگری که با ابرهای قبلی رفته اند. ازم می پرسید که چطور می خواهم بروم و پیدای شان کنم. چطور می خواهم دلداری شان بدهم تا برگردند.

خوب است که دهان ندارد. من پاسخ سوال هایش را نمی دانم. من فقط یک لی لی کوچولوی ترسیده و خسته هستم که می دانم می خواهم تغییر کنم و فقط و فقط همین را می دانم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
ستاره

می دانم می خواهم تغییر کنم و فقط و فقط همین را می دانم... خوبه که می دونی چی می خوای؟