تاوانی که نمی پردازیم

آن روزها نوشتن برایم مشکل بود. نمی توانستم بنویسم که بسیار به من توهین کردند.

دیروز همان آدم های عوضی، منشی واحد را بدون اطلاع خودش به یک واحد دیگر منتقل کردند. منشی غوغا کرد. به اتکای فامیلش که یکی از افراد کله گنده ی شهر است، قضیه را به مدیرعامل کشاند. برای آن که پیازداغش بیشتر شود، در مورد این که با ما چه رفتاری داشته اند هم حرف زد.

دیشب جلسه اضطراری تشکیل شد.

امروز هم ما را خواستند و در مورد رفتار آدم های عوضی از ما پرسیدند. در مورد این که آقای مهندس به من گفته بود با تیپا مرا بیرون خواهد کرد بهشان گفتم.

 در آن روزها، آقای مهندس میزو کامپیوتر را با بی احترامی از من گرفت. در عین حال تلفن زد واز من کار خواست. گفتم من به دستور خودش میز ندارم که پشتش بنشینم و کار کنم. فریادکشید:" بیا پشت من بنشین و کار کن." و قطع کرد.

فکر می کنی من چه کردم لی لی؟

در حالی که حس آدمی را داشتم که بهش تجـ.اوز شده است، کار کردم و کار را بهشان تحویل دادم. فکر کردم در شان من نیست با انسان هایی بی شخصیت دربیفتم. فکر کردم از حد توان من خارج است که پاسخ این افراد را بدهم. فکر کردم روبرو شدن بااین آدم ها مرا به جایی می کشاند که جای گاه خودشان است. فکر کردم اعصابش را ندارم که به خاطر رفتارشان شکایت کنم و درثانی... چه کسی باور می کند آقای مهندس، حاج آقا فلانی که این همه با بوق و کرنا کارهای خیر می کند و نمازش دیر نمی شود، با یک خانم این طور حرف بزند؟ اصلن چه دلیلی دارد؟

امروز در مورد این قضیه نگفتم. حتا خجالت کشیدم که بازگو کنم چه حرفی به من گفته شده است.

منشی به من گفت که چطور می توانم این همه خونسرد باشم؟

خونسرد؟ به او گفتم که گاهی صبح ها از خواب بیدار می شوم و دلم می خواهد حاج آقای مزبوررا بکشم. اگر فامیل من کله گنده بود می توانستم از شخصیتم دفاع کنم، بی آن که بخواهم مثل خودشان به فحش و ناسزا متوسل شوم و مطمئن هم بودم که نتیجه خواهم رسید.

می دانی؟ در شهر ما برای آن که حتا روسپی موفقی باشی و حرمتت حفظ شود، باید به دم کسی وصل باشی.

دقیقن نمی دانم لی لی. شاید هم خوب است که هی بایستی و بجنگی؟ اگر می ایستادم و دفاع می کردم، شاید تمام هستی کاری ام را از دست می دادم. شاید هم به جایی می رسیدم. اما به چه قیمتی؟ چه چیزی را در برابر چه چیزی تاوان می دادم؟

می ارزید؟

نمی ارزید؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
Montra

Sometimes there`s not any choice but a Hobson`s one!

وهم سبز

[ناراحت][ناراحت] چه ناراحت کننده بود .