یک برش از صبح من

یک پیرزن وسط اتوبان است. از یک طرف اتوبان لنگ لنگان گذشته است. درست زیر پل هوایی ای که پله هاش هر روز صبح نفس مرا می بُرد. 32 پله ی غیر استاندارد بلند آهنی را بالا می روم و 32 پله ی غیر استاندارد بلند آهنی را پایین می آیم. حالا پیرزن پاهاش را تا ارتفاع عجیبی که از او بعید است بالا برده و از روی نرده های وسط اتوبان گذشته است. مصمم است. دست هاش به عقب متمایل و سینه های بزرگش بیست سی سانتی متر جلوتر از خودش دلنگ دلنگ تکان می خورند. یک کیسه دستش است. حدس می زنم که می رود تا نان سنگک بخرد.

 لی لی ناخن می جود. ماشین ها به سرعت می آیند و پیرزن عجله دارد.

راننده تاکسی دستکش سفید پوشیده است. به نظر برای هرکاری مردد می آید. فکر می کنم که ترسیده است. از چه می ترسد؟ رادیوی ماشین می خواند:" مردان تو در استقامت... همچون دماوند..."

هزاربار این ترانه را شنیده بودم و نشنیده بودم. اما این باربه البرز نگاه می کنم و قلبم چشمه می شود. چقدر از حماسه و خون و رشادت بیزارم.

جوان افغانی ریزنقش وسط راه پیاده می شود. شلوار لی اش برق می زند. تی شرتش ولی بسیار کهنه است. از پنجره ی ماشین به جوانی اش نگاه می کنم که احتمالن سرنوشتش این است که در بین آجرهای دخمه های منظمی که ساخته می شوند، سنگسارو تحقیر و زنده به گور شود. دستش را به جیب عقب شلوارش فرو می برد و با لبخند و خودنمایی و شلوارنمایی قر می دهد.

با ذوق لبخند می زنم. خوب است که در همین لابدهای بی رحمانه ی مردم نشانه های کم رنگی هست، از جهانی که به بهشت مربوط می شود.

جوان دست کش به دست مردد پول کرایه را گرفت و تشکر کرد. پیرزن به آن سوی اتوبان رسید.

ناخن هایت را رها کن لی لی.

/ 1 نظر / 2 بازدید
م.ص.الف

ناخن هایت را رها کن لیلی . . . . . نمی دانم امروز هیچ ناخنی برای من اسیر دندان شده است