من تسلیمم

مامان تلفن زد:"لی لی... آن سایتی که بهت معرفی کردم سر زدی؟ داروهایش را امتحان کردی؟"

من داشتم ناخن می جویدم:"نه مامان." انگار تصادف کرده باشد. نفسش در آن طرف خط تلفن قطع شد، قطع شد، بعد ناگهانی بیرون ریخت:"چرا مامان جان؟ سنت بالا می رود. دیگر بعدش نمی توانی بچه دار شوی. حوصله ات هم کمتر می شود... آخر چرا سر نزدی؟" گوشت کنار ناخنم را اشتباهی جویده بودم:"نمی دانم. یادم نمی آید. آهان... یادم آمد. آدرس سایت را گم کرده ام." به اضطراب افتاد:"ای وای... من که الان دیگر ندارمش که... بگذار برایت پیدایش می کنم. نگران نباش."

نگران نبودم. ناخنم به خون افتاده بود. می سوخت. فکر کردم چقدر این روزها حالم خوب است. بهم خوش می گذرد. بچه هم بیاید چه بهتر. نیاید هم... چه می دانم. مگر الان وقتی دراز می کشم و به صدای نفس آرام و راحت همسرم گوش می دهم و فوری خوابم می برد و صدتا خواب رنگارنگ دیوانه می بینم تا صبح، چه می خواهم از این زندگی؟ اصلن نه خیر، یکی به من بگوید این زندگی از جان من چه می خواهد؟ مگر نه این که به این همه ساز و ناسازش رقصیده ام و حتا برایش عشوه هم آمده ام؟ خوب مگر نمی بیند که من از هرچه برایم پیش آورده است چقدر خوشحالم؟

دیگر نمی خواستم با روند زندگی بجنگم. چرا باید بجنگم؟

خون از روی انگشتم پایین آمد. مامان دوباره تلفن زد. شماره تلفن را داد:"حتمن تماس بگیر." شماره را روی پاکتی که توی کیفم بود نوشتم و با بی حوصلگی گفتم:"باشد." و به آمپول های سه بار در روز و سونوگرافی های هرروزه و عوارض مهوع داروها و صف های طویل زنان ناامید از زایش و قصه های ترسناک شان فکر کردم. گفت:"گیاهی است. کمی دارو می دهد. بیشتر باهات صحبت می کند که استرس نداشته باشی." دوباره داشتم انگشتم را می جویدم:"جدی؟ چه جالب! حتمن می روم مامان جان." حس می کردم نمی تواند قطع کند. می خواست دوباره مطمئن شود که می روم. نگران بود. گفتم:"زحمت کشیدی مامان جان. حتمن می روم." و به انگشتم که دوباره خونی شده بود نگاه کردم.

آخ که لی لی، مامان پیش خودش چقدر فکر می کند. دلم می خواست چندوقت به این که بچه دار می شوم یا نه فکر نکنم. حالا مامان باید به یادم می آورد لابد. زیر لب گفتم:"کـ.ـون لق بچه بابا." بعد یاد نگرانی مامان افتادم ودلخور گوشی را برداشتم. تلفن زدم. آقایی گوشی را برداشت و مودبانه گفت:"خانم این تلفن واگذار شده است."

تشکر کردم.

و نفس راحتی کشیدم.

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
Montra

گاهی باید فقط پیش رفت...

ثنا

سلام خیلی وقته میخونمت بیشتر اوقات تو ذهنو فکرمی[خجالت] ولی همیشه تو دعاهامی[گل]