درد نشان دادنی نیست

زن به چشمان گرد شده ی من گفت:" ایستاده آمپول زدن که درد ندارد."

سر تکان دادم. به هر حال حتا اگر درد هم داشت از دراز کشیدن پیش چشم این همه آدم بهتر بود. همه ی زن ها توی اتاق تزریقات درمانگاه تجمع کرده بودند. روی تخت هم یک زن بسیار چاق به روی شکم دراز کشیده بود و شلوارش رابا سخاوت تا وسط را.ن هابش پایین آورده بود. سعی می کردم نگاه نکنم و نخندم. همه داشتند لمـ.برهای زن را با نگاه وارسی می کردند و در مورد مسایل مختلف هم حرف می زدند، انگار دارند پارچه انتخاب می کنند. تعجب می کردم که رفتار زن روی تخت برای هیچ کس مضحک نبود. لبم را با خنده گاز گرفتم و به سقف نگاه کردم که خنده ام برود پی کارش. کمر بندم را باز کردم و مانتویم را بالا زدم.

-          آمپولت چیست؟

-          پروژسترون.

-          برای نازایی می زنی؟

-          بله.

نگاه ها از لـ.مبرهای چاق زن به من برگشت. زن چاق روی تخت هم سرش را به زحمت برگرداند که مرا ببیند. نگاه ها با وقاحت بازخواست می کردند، می خواستند عمق وجود مرا کاوش کنند. از سکوت ناگهانی شان به شدت یکه خورده بودم. سعی کردم به دیوار نگاه کنم، نگاهم به نگاهی گیر نکند. تزریق کرد. کمربندم را بستم. از میان نگاه های لخت و لمـ.برهای بی شرم گذشتم و بیرون آمدم. گویا باید خجالت می کشیدم. گویا عجیب بود که خجالت نکشیدم.

راست می گفت. ایستاده آمپول زدن که درد ندارد.

/ 4 نظر / 2 بازدید
میرجونور

سنگینی میکنن گاهی این نگاهای لعنتی.. من که یاد گرفتم به همشون بخندم! بخند قبل از این که..

وهم سبز

این جا چقدر روان و رنانه است .با اجازت لینک می دم به این جا می گم مگه ایستاده هم آمپول می زنند ؟ حالا چرا خجالت ؟ مگه زاییدن افتخاره ؟ :دی .

بهناز

تو راست می گی: درد نشان دادنی نیست و ما از درد پریم؛ از ایستاده آمپول زدن تا نگاه های سنگین...