عاشقی کردن در خیابان

ما مسافران ون مسافربری وسط اتوبان همت توی ترافیک گیر کرده بودیم. باران می آمد و خورشیدی نبود. ما مسافران ون مسافربری همدیگر را نمی شناختیم، نمی خواستیم همدیگر را بشناسیم، حتا به هم فکر هم نمی کردیم. هیچ چیزی برای کشف کردن وجود نداشت. کارمندانی بودیم با قیافه ها و افکار و لباس هایی کم و بیش یکسان که خسته بودیم و تلخ بودیم و آماده ی دریدن بودیم. پیشانیم را به شیشه چسبانده بودم و بیرون را نگاه می کردم. حس می کردم خودِ الان چه خوب است. یک موتور سوار داشت وسط ماشین ها ویراژ می داد و صورتش از باران خیس شده بود. موتورسوار پسری لاغر و جوان بود و کاپشن مشکی بهاره ای پوشیده بود. ما مسافران ون مسافربری نگاهش می کردیم که دخترجوانی ترک موتورش نشسته بود و مانتویش مشکی بود و پسر را محکم را بغل کرده بود و صورتش را توی کمر پسر فرو کرده بود و شانه هایش می لرزیدند از زور خنده. صورت دختر را نمی دیدیم. به صورت پسر نگاه می کردیم که در آن لحظه خوشحال بود. خیس بود. عاشق بود. مرد بود. ما همگی ایستاده بودیم. نمی توانستیم حرکت کنیم. چشم های مان آن ها را تعقیب می کرد. آن ها خیس باران از کنار ما گذشتند. ما آه کشیدیم. ما به صفحه ی موبایل های مان نگاه کردیم.

/ 8 نظر / 2 بازدید
juddy

عالی بود.عالی

خزان

این از قشنگترین نوشته هات بود....

کیقباد

حکایت جوانی ی مفقود شده ی یک نسل . حلقه ی مفقوده . چه غمی داشت این نگاه خیره به صفحه ی موبایل !

پ.ر

... یکی از ان موتورسوارها که دیدی من بودم ...! اما همت بن بست بود و پیچیدم توی کوچه های جنوبی به سمت پل سید خندان که یک دفعه 2 تا موتور هزار سوزوکی از پشت سر و یک نیسان پاترول از روبرو راه ما را بستند ...... بیش از 10 روز را توی منکرات (دادسرای 14 یا امنیت اجتماعی فعلی) گرفتار بودم !!! عاشقی عاشق تر از بازداشت امدم بیرون اما هرگز هیچ کسی در خیابان به من و امثال من فکر نکرد, هیچ ماهواره ای فیلم ظلمهای به ما رفته را نگرفت ....

سارا

[لبخند]