رنگ های امیدوار دلقک

داشتم زمین را می کندم. فکر می کردم به آب می رسم. سنگ یکپارچه است. از هر طرف می کاوم همین است. از پا افتاده ام. باور نمی کنم که از پا افتاده ام.

تلاش ها برای ساده تر کردن زندگی انگار که به بن بست رسیده اند. تلخ است. نمی توانم باور کنم. روابطی در نظام اداری ما وجود دارد که حتا برای یک آبدارچی بودن هم باید عضو خانواده باشی. باور نمی کردم این همه آشکار، این همه وقیح.

اگر مادربزرگ زنده بود می گفت حکمت خداست ومن سر در نمی آورم. می گفت که خیریتی داشته است.

قدیم شاید مادربزرگ... ولی الان دیگر نه.

الان تو نمی دانی مادربزرگ، نیستی که ببینی و بدانی، گند و کثافت و شپش و خون و تحقیر و گه ازمان بالا می رود، از هم متنفریم، وقتی کسی خوب کار می کند تا به زمین گرم نزنیمش شب ها خواب مان نمی برد، کم بین و حقیر و بی مایه و کـ.ون گشادیم و ادعای هنر نزد ایرانیان است و بس را داریم، به قدرت خدا حتا بلد نیستیم حمام برویم و خودمان را بشوریم و بوی زیر بغل مان دنیا را برداشته است ولی به وقتش از نژاد آریایی حرف می زنیم و عرب ها و ترک ها و افغان ها را نژاد پست می دانیم، وقتی به آدم های متواضع می رسیم احساس قدرت می کنیم و با له کردن شان حماسه می سازیم، حقوق اولیه ی انسان های دیگر را باید به ما یادآوری کنند ، دروغ فضیلت است، به راحتی پا روی حق می گذاریم واحترام گذاری مان نسبت مستقیمی با درصد لمپن بودن و بی پدر و مادر بودن طرف مقابل مان دارد. نتیجه ی طبیعی اش  با دماغ به زمین خوردن است، همگی با هم، چه حق تک تک مان باشد چه نه. اسم این سیستم را هم گذاشته ایم حکمت خدا. خدا یک موجود بزرگ است که قدرت زیادی دارد، آن بالا نشسته است و وظیفه دارد در این زندگی بدون مسوولیت و هرهری و باری به هر جهت ما همیشه سر خرخیریت ما را کج کند آن جا که باید. بعد می نشینیم برای نظرکرده بودن مان هم داستان می سازیم. رویی هم داریم.

امیدوار بودن در این سیستم مضحک مرا شبیه یک دلقک کرده است. اما می دانی لی لی؟ خوشحالم که زنده ام. دلقک ها هم زیبا هستند. امروز هم باید به دنبال کار برویم...

/ 0 نظر / 2 بازدید