بچه ی بزرگ

به سقف نگاه کردم. چراغ ها روشن بودند. نور چشمم را می زد. صدای ملچ ملوچ می شنیدم. به سمت صدا برگشتم، پایین تختم مردی با لباس سبز و قیافه ی دلخور نشسته بود و چیزی می جوید. ازش پرسیدم:"عمل تمام شد؟" با همان سگرمه های درهم و قیافه ی طلبکار یک ملچ غلیظ تر را به من تحویل داد، یعنی که بله. خنده ام گرفت از بس که شبیه کتک خورده ها بود. دکترم با لبخند همیشگی اش بالای سرم آمد. عقیده داشت که عملم خوب پیش رفته است. کمی نگران بودم. گفت:"عمل تو  که خوب بود. اگر جای او بودی چه می گفتی؟" به طرفی که اشاره می کرد برگشتم. یک زن چاق روی تخت کناری دراز کشیده بود و هنوز بیهوش بود. نمی توانستم چشمانم را باز نگاه دارم. به خواب رفتم.

با صدای نفس زن چاق بیدار شدم. داشت به سقف نگاه می کرد. به هوش آمده بود. از مرد دلخور و دکتر خبری نبود. زن مرا نگاه کرد. گیج بود. لبخند زدم:"سلام!"

-          سلام.

-          بهتری؟ به هوش آمدی.

غمگین سر تکان داد. به شدت سرگیجه داشتم. اتاق و چراغ هایش و هرکسی که از دوساعت پیش دیده بودم دور سرم می چرخیدند. می خواستم وانمود کنم که خوبم. از زن پرسیدم:"چند سال داری؟"

-          19 سال.

دهانم باز ماند:"تو هنوز خودت بچه ای."

فقط سر تکان داد. نتوانستم دهانم را ببندم:"چرا جراحی؟ شاید بهتر می شدی. تو هنوز در سن رشد هستی. برای درمان نازایی خیلی وقت داشتی." و دهانم را به زحمت بستم و به خودم نهیب زدم:" به تو چه."

گیج و مات پاسخ داد:"آخر 6 سال است بچه دار نشده ام."

6 سال؟ 6 سال؟ یعنی از 13 سالگی بچه می خواسته؟ آب دهانم را قورت دادم و با صدای عجیبی گفتم:"نگران نباش... امیدوارم به زودی بچه دار شوی." و لبخند زدم یعنی که همه چیز درست است:"حتمن تو هم مثل ما به کسی نگفته ای."

-          مادرشوهرم بیرون منتظر است.

می دانی لی لی؟ به سقف نگاه کردم. به چراغ ها با نورهای بی شرم و تیز. نفس عمیقی کشیدم و جمله های تاکیدی ام را تکرار کردم. آرامش می خواستم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
نازنین

عزیزم تو کی عمل کردی؟ :( خوبی الان؟ بهم خبر بده اگر تونستی.

Montra

الان خوبی لی لی؟ [گل][لبخند]