به یاد سلیطه ای که مرده است.

اکنون فقط آمدم این‌را بنویسم و بروم. یکی از روسای ما کله‌پا شده است. دیشب به همسرم گفتم که بسیار از این موضوع خوشحالم. او به من نگاهی کرد و با لحن پدرانه‌ای گفت:" هیچ‌گاه از ناراحتی دیگران خوش‌حال نباش!" همان‌طور، تکیه‌داده در حاشیه‌ی امنیت‌خاطر خودم، بالبخند زمزمه کردم:" آخه آدم خوبی نبود."

      بله. آدم خوبی نبود. هرچیزی را که بتوانم هضم کنم، این را نمی‌فهمم که چرا ایشان باید در وسط یک بحث‌کاری با من، در یک اتاق بدون‌حضور نفرسوم، ناگهان بدون‌مقدمه این حرف‌ها را پیش‌بکشد:" آیت‌الله نمی‌دانم‌کی قبل از هم بسـ.تری با همسرشان، 40 روز خود و همسرشان روزه می‌گرفتند تا در شبی که با هم همـ.بـستر می‌شوند، در هنگام انعقاد نطـ.فه، روح‌خدایی به نطـ.فه دمیده‌شود..." سرم را بانجابت پایین انداخته بودم و آن‌قدر جزوه‌ی مقابلم را ورق‌زدم که به او احساس ناشنیده شدن را متبادرکردم، در حالی که می‌شنیدم. ادامه نداد. برای‌همین از آن مردکثیف نفرت دارم. برای این‌که من‌را یاد بلاهت خودم می‌اندازد، یاد این‌که در آن‌موقع سلیطه‌ی‌درونم باشجاعت می‌خواست برخیزد و با همان جزوه توی دهانش بکوبد و جیغ بکشد و در مورد این‌که زن وخواهر و مادرش در حقیقت چه‌کاره‌اند صحبت‌های مبسوطی داشته باشد. ولی مریم‌مقدس درونم نگذاشت، دهان مرا گرفت و گذاشت آن‌مرد با حرف‌هایش به من تجـ.ـاوزکند. شت. شت. شت...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید