بعد یک روز می بینی هنوز هستی

بعد یک روز می آید و من از بس از خودم پرسیده ام که چه اتفاقی قرار است بیفتد دارم بالا می آورم. کارم را تحویل داده ام و بیکارم. زمان کش آمده است. برای اولین بار کتاب خواندن در توانم نیست. دماغم دارد به خاک مالیده می شود. ناگهان می خواهم بروم ببینم زن های کارمند که ظهرها در نمازخانه می خوابند چه احساسی دارند. وارد شدن به نمازخانه ی شرکت اولین احساسش استشمام غلیظ بوی پاست. همان جا برای خودم فتوا صادر می کنم که خوابیدن بر روی این فرش های مزین به بوی پا حرام است. می نشینم. قرآن را کی برداشته بودم؟ پاهایم را دراز می کنم.

دلم می خواهد هیچ تنم نبود اصلن. خسته ام. لج دارم.

توی ذهنم می افتم روی یک آدم ناشناس و گلویش را می فشارم. به خرخر می افتد.

یک نفر در قسمت مردانه با موبایل حرف می زند. می خندد. هیچ کس نیست. یک قطار رد می شود. خوابم گویا. نامه های اداری و سیر و سلوک عارفانه در بین کارشناسان ادارات هی می آیند و می روند. دریا هم هست. آن مرد هم هی با موبایلش با من حرف می زند و می پرسد که کی قرار است تکلیف کارم مشخص شود. بعد می پرسد که آیا کارم درست بود؟ بعد شماتتم می کند. انگشتش را از آن طرف موبایلش جلوی چشمم تکان می دهد. انگشتش دارد به چشمم فرو می رود که دستم از زیر چانه ام در می رود. با ترس بیدار می شوم. قرآن روی پایم باز است. کلمه های قرآنی با وقار دم می گیرند. انسان را می گویند. که هی به وقت شادی مغرور می شود و هی به وقت بدبختی هایی که خود آفریده تضرع می کند. ناامید است. خدا به تضرع هایش پاسخ می دهد. حالش خوب می شود. مغرور می شود. دوباره برای خودش مشکل می آفریند. دوباره ناامیدی. دوباره کفر.

کلمه ها می پرسند آیا دهکده های به جای مانده از گذشتگان را ندیده ام؟ ندیده ام که آ نها نیز در زندگی شان غم و شادی را داشته اند؟ ندیده ام که چقدر ناامید و کافر در بین شان بوده است؟

دیده ام.

کلمه ها می گویند که ابتدا بادهای بشارت دهنده می آیند. بعد ابرها. بعد باران. در حالی که قبلش هیچ کسی امید نداشت که باران ببارد.

و زمینی که مرده به نظر می رسید زنده می شود.

و سبز می شود.

کلمه ها سکوت می کنند.

نگاه می کنند.

دست هام را از دور گلوی آن ناشناس باز می کنم.

نفس می کشد.

می دانی؟  درست همان یک روز که فکر می کنی نامهربانی دارد خفه ات می کند، یک نشانه برایت می آید.

/ 4 نظر / 2 بازدید
عقب افتاده

هی میرم و میام . ببینم آدمی که داره میره حالش چطوره . داره می ره همونجایی که دلش می خواد . منم دلم می خواد . اما جراتش رو ندارم . من ناتوانم . او تواناست . اما گاهی شک میکنه . من شک نمی کنم . من هنر نمی کنم . او ریسک کرده . چشمم به اونه . امیدوارم بره و خوشحال بشه . خودش خواسته . مگه نه ؟ خواستن . انتخاب کردن کاریه که اونو قهرمان میکنه . قهرمان خودش . قهرمان من . نکنه نشه . نکنه خوب از آب در نیاد .اما همه چی که درسته . پس چرا نگرانه ؟ اصلا مگه نگرانه . من فکر می کنم فقط منتظره .

بنده خدای کوچک

خدا هیچ وقت دیر نمی کند.همیشه سر بزنگاه اون موقع که دیگه خیلی نا امیدی یه نشونه میفرسته

عقب افتاده

می دونم تو موقعیت نا آرامی هستی . شاید خوب نباشه هی بیام و حرف بزنم . نگران شدم که جواب کامنت قبلی رو کامل ندادی . این همه نا آرامی و به هم ریختن ریتم زندگیت و مهاجرت انتخاب خودته مگه نه ؟ راستش این رو برای خودم دارم می پرسم .

عقب افتاده

من که جوابمو گرفتم و خیالم راحت شد . حالا امیدوارم سریع و راحت و بی دردسر و قشنگ و ... انتخابت نتیجه بده .