هم‌دلی از هم‌زبانی

باعجله به درون تاکسی پریدم. پیرمرد هم پشت‌سرم وارد تاکسی شد و در را بست. چاق و کچل و مهربان بود. ساعتم را نگاه‌کردم. نچ! پیرمرد با صدای‌نچ من برگشت و نگاهم‌کرد. منتظر بودم بپرسد:"دیرت‌شده، دخترم؟" که من با لبخندی مستاصل پاسخ بدهم:"آره!" و عصبی بخندم. بعد او مهربان‌مهربان بگوید:"یک روز هم دیر بشود. عیبی نمی‌بینم!" و من با همان خنده‌ی عصبی پاسخ‌بدهم:"خوب... من تقریبن هر روز دیرمی‌رسم." و او تعجب کند:"چرا؟ مگر کارَت را دوست نداری؟"

و من گیر کنم در پاسخ:"هوووم؟ نمی‌دانم. احساساتم درمورد کارم بسیار متناقض است."

و او لبخند بزند. مهربان. من جدی شوم و برگردم به او نگاه‌کنم و با صدای‌خفه بگویم:"متناقض؟ راستش من خودم هم هر روز خودم را نقض‌می‌کنم."

و او بالبخند سرتکان‌بدهد، یعنی که فهمیده من چه گفتم.

اما می‌دانی؟ نپرسید که دیرم شده. اصلن هیچ نپرسید. فقط برگشت به سمت پنجره‌ی تاکسی و بامتانت انگشتش را در دماغش گرداند.

دیشب هم در تنهایی‌ام، در خانه را باز می‌کردم و می‌بستم، که سگ همسایه با شنیدن صدای درخانه‌مان پارس‌کند. پارس می‌کرد. با لبخند گوش می‌دادم و آرزو می‌کردم که می‌توانستم در پاسخ توجهش پارس‌کنم، یا حداقل زوزه بکشم...

/ 2 نظر / 2 بازدید
مهشید

از دوزخ و بهشت و فرش و عرش برمي‌گذری و دايره‌ی حضورت جهان را در آغوش مي‌گيرد. نام ِ تواَم من به ياوه معنايم مکن!

مهشید

پست هات رو خوندم و ... میخکوب شدم .