گل های شمعدانی صورتی

یک بار هم که مامان و بابا دعوای شان شد، مامان داشت مثل همیشه با صدای بلند گریه می کرد. من توی اتاقم داشتم با عروسکم بازی می کردم. آن روزها قصه ی اولدوز و عروسک سخنگوی بهرنگی را خوانده بودم و فکر می کردم به زودی عروسک من هم به حرف می آید. ولم کنی هنوز هم از این که عروسک با من حرف نزد تعجب می کنم. بعد مامان با دماغ ورم کرده آمد دم در اتاقم صدا زد:"لی لی؟ پاشو با من بیا." و من فکر کردم بالاخره قرار است مثل سریال آینه مامان یک روز از خانه قهر کند و به خانه ی بابابزرگ برود. چرا مامان هیچ وقت قهر نمی کرد؟ آن وقت ها ما برای خودمان آدمی بودیم. خانه ی اجدادی داشتیم. آن خانه را می شناختیم. روی ایوان خانه شمعدانی داشت. هزارتا. صورتی و قرمز و سفید. قرمزها یک جوری کچل کچل بودند، بی ریخت بودند، زیاد بودند. سفیدها خوب بودند. پرپر بودند. کاری به کار کسی نداشتند و برای خودشان گل می دادند. صورتی ها نادر بودند و ما عاشق شان می شدیم. می دویدیم و به بابابزرگ اعلام می کردیم که یک شمعدانی صورتی آن گوشه ی ایوان به دنیا آمده است. بعد وسط بازی هی عرق کرده می دویدیم و می رفتیم نگاهش می کردیم و هی به هم با لبخند می گفتیم:"چه قشنگ!". گوشه ی باغچه نعنا داشت. درخت انار داشت. درخت نارنگی. هی بابابزرگ توی حیاط ورزش می کرد. هی درخت ها را هرس می کرد. گل رز قرمز آتشینی داشت که بویش از گل محمدی بیشتر بود. بابابزرگ نارنگی می چید. اسید خالص. بابابزرگ می گفت باید گریه کنی تا بتوانی نارنگی ها را قورت بدهی. دایی قدبلند و زیبا توی ایوان روی صندلی نشسته بود و سیگار می کشید و درس می خواند. گاه گاهی سرش را بلند می کرد:"لی لی؟ از آن طرف نه. خطرناک است. اصلن بیا این جا یک بوس به من بده ببینم دایی جان..."دایی هنوز نمرده بود. نمی دانست قرار است پشت پنجره ی پشتی اش دراز بکشد، بمیرد. ما هم خوب، لابد نمی دانستیم.

با عروسکم زیر لباسم، دست مامان را گرفتم و با هم از خانه بیرون رفتیم. خوشحال بودم. فکر می کردم کاش لباس اضافه برمی داشتم، برای شب که می خواهم پیش مامان بزرگ بخوابم. مامان حتمن خودش برای من فکری می کرد. بعد به مامان نگاه می کردم. دماغش را بالا می کشید. اشک هایش را پاک می کرد. به نظر نمی رسید به فکر لباس من باشد. نگران می شدم. کسی یادش نبود که من لباس برای خواب ندارم؟ فکر می کردم حتمن مامان بزرگ برایم فکری می کند. وای قرار بود خیلی خوش بگذرد! لابد قرار بود چند شب پیش مامان بزرگ بخوابم. مثل فیلم ها. عروسک را فشار می دادم. او هم خوشحال بود. فقط نمی توانست بگوید.

مامان رفت امام زاده. زیارت کرد. سرش را چسباند به ضریح و گریه کرد. من عروسکم را زیر لباسم قایم کرده بودم و منتظر بودم برویم. به مامان نگاه می کردم. به پیرزن هایی که دعا می خواندند. قصه شان را برای عروسکم می گفتم. این پیرزن دارد برای پسرش دعا می کند. پیرزن دعا می کند که پسرش کار پیدا کند. که عروس و نوه اش گرسنه نمانند. که پسر برای دخترش کتاب بخرد. عروسک می دانست. از زیر لباسم سر تکان می داد.

بعد مامان تاکسی گرفت. به طرف خانه. دمغ شدم. کنار مامان نشستم. مامان بغلم کرد. دستش خورد به عروسک:"این چیست لی لی؟"

-          عروسکم است.

-          عروسک؟ عروسک برای چه؟

-          فکر کردم می رویم پیش بابابزرگ این ها...

و بغضم گرفت. مامان هیچی نگفت. من هم نگفتم.

مامان دیروز می گفت تصمیم دارد بابا را ببخشد. هوووم... البته که تصمیم دیگری برای مامان وجود ندارد.

نه آن روز، نه هیچ وقت، عروسک به حرف نیامد. من به خانه برگشتم. عروسک را از زیر لباسم درآوردم. چشمانش قهوه ای بود. خیس بود. اشک هاش را پاک کردم. شانه بالا انداخت. گذاشتمش روی بالش. بالش را گذاشتم روی پایم. لالالالایی... تا بخوابد. چشمانش را بست. خوابید.

/ 2 نظر / 2 بازدید
mahshid

liley jan, to mitoni be hamin zibaee dastane boland benevisi, emtehan kardi?

ترانه

تو من رو بردی به بچگیهام و خونه پدربزرگ. مثل اینکه خونه همه پدربزرگها گل شمعدونی و درخت انار داره