پنج شنبه روزی قلمی شد:

فقط جهت ثبت در تاریخ می نویسم: امروز صبح باران آمد. ما نان تازه خوردیم و پنیر تبریز و آب انار و چای شیرین و شیر. به سرکار آمدیم و هوا نمی دانست تکلیفش چیست: بغض کند، ببارد یا هرچیزی. ما وقعی ننهادیم و گذاشتیم بغض کند. فکر کردم هوای ابری هوای رنگ هاست. هر رنگی در هوای ابری و خیس به جلوه می آید. فکر کردم خورشید داغ تابستان در راه است، که بزند و هر رنگی را در نور خالص و تند خود منفجر کند. می خواهد همه چیز را آن قدر روشن کند که دیگر پیدا نباشد. وقعی ننهادم مجددن. کار کردم. کمی. ناهار خوردم. برگشتم. جلسه رفتم. کار کردم. بعد از کار می رویم که برای ماهی های مان غذا بخریم و برای خانه مان گل بخریم. گل شمعدانی و آنمون و رز و اطلسی. پشت پنجره هامان خواهیم گذاشت. یک گلدان خالی هم می گذاریم برای جای غذای کفترهایی که چشمشان هر روز صبح به دست ماست. بعد می خواهیم کمی زندگی کنیم. بعد هم شب برویم بخوابیم. می خواهیم خواب ببینیم...

/ 1 نظر / 2 بازدید
نازنین

لی لی کجایی؟