دستی که مال من نبود

دیروز بعد از تلاش بسیار برای فایق آمدن بر افسردگی، خودم را راضی کردم که از خانه بیرون بروم. با همسرم تصمیم گرفتیم که رژیم غذایی را بی خیال شویم و  شام را بیرون بخوریم. در راه به همسرم گفتم که باید به روانپزشک مراجعه کنم و دارو بگیرم. همسرم می گفت شاید با تمرین بهتر شوم... ولی من عقیده داشتم که حتا حوصله ای برای شرح آنچه بر من می رود برای روان پزشک یا هر خر دیگری هم نیست. رفتیم که کتاب بخریم. از پله های کتاب فروشی که بالا می رفتم، چشمم به کتابی افتاد: شفای کودک درون. رفتم بالا و خریدمش.

مقوای جلد کتاب انگشت کوچک دست چپم را برید.

یک فصل را خواندم. چشمانم مردد بودند. یک نفر با تمسخر می رقصید و بدون وزن و قافیه می خواند که مزخرف است و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. بعد از هر پارگراف از خودم می پرسیدم:" خوب که چه؟"

کتاب از خواننده خواسته بود که با دستی که ازش استفاده نمی کند، کودک درونش را تصویر کند. دست راست با بی حوصلگی و پوزخند قلم را برداشت و به دست چپ داد. برخلاف انتظار، دست چپ نقاشی اش خوب بود. با تشنگی و سریع نقاشی اش را رسم کرد...

و لی لی با شهامت روی کاغذ ایستاد. شبیه هیچ آدم دیگری نبود و خود خودش بود. آنقدر خودش بود که نمی شود وانمود کرد که اشتباه می کنم. لاغر، دو گیس بافته، لپ های گرد سبزه، ابروان صاف مشکی، لب های کوچک دلخور... و چند گل در دست. سرهمی لی پوشیده بود و پاهاش به طرز اشک آوری بزرگ و برهنه و غم گین بودند. به من نگاه می کرد. نگاهش صاف و مستقیم بود و می دانستم که هرگز اهل طفره و تعارف نیست.

سگ پشت سرش بود. سگ می خندید.

می دانی؟ سگ همان روزها بود که حیف شد. اشتباهی سم شهرداری را خورد. سرش را گذاشته بود روی سکوی باغچه و مثل وقت هایی که خوابیده بود، مرده بود. من هفت ساله بودم، یا شاید کمتر.

دست چپ با خیال راحت قلم را زمین گذاشت.

/ 0 نظر / 2 بازدید