روزمرگی یعنی حال خوش.

آقای ماشین لباس شویی فروش گفت:" فرق اش با هفت کیلویی ها این است که شما می توانید تویش پتوی دونفره هم بشویید."

خم شده بودم روی کاغدم و داشتم قیمت و مدل ش را می نوشتم. نگاهش کردم. آقای چ و آقای ماشین لباسشویی فروش نگاهم کردند. آقای چ گفت:"تمام شد."

آقای ماشین لباس شویی فروش با خنده ای معذب گفت:"خراب کردم؟" و یک جوری شل و ول شد که فکر کردم الان است که خودش را بیندازد توی بغل آقای چ.

آقای چ گفت:"نه. دیگر هیچی نگو. تبلیغ نکن. گفتی پتوی دونفره دیگر؟ تمام شد. او همین مدل را می گیرد." و دوباره هردوی شان به من نگاه کردند.

آره؟ نمی دانستم. خیلی خسته بودم. شب گذشته تا ساعت دو داشتم کتاب مراقبت از کودک تا یک سالگی میخواندم. رسیده بودم به فصل کهنه بستن بچه واز قلقلک دلم ضعف کرده بودم. بعد احتمالن از ضعف خوابم برده بود. صبح تا بعدازظهر گرفتار چیدن برنامه ی کشتی های ماه اکتبر بودم (و تو چه دانی که کشتی چیدن چیست؟ کشتی چیدن یعنی یک سار پرید. یعنی هی گیج بزنی. یعنی هی کشتی پیدا کنی جنس نداشته باشی، هی جنس روی دست ات باد کرده کشتی نیست، هی کشتی هست و جنس هست ولی بندر طوفانی است و اسکله تعطیل است). بعد از ظهرش هم توی جلسه ای که آقای چ در آن حضور داشت، مثل یک کارمند وظیفه شناس هرچه را که به نظرم مهم رسیده بود، تندتند با خودکار قرمز نوشته بودم. خط ام چقدر تخمی است، وقتی عجله دارم. بعد با آقای چ افتان و خیزان راه افتاده بودیم که ماشین لباسشویی ببینیم. آقای چ توی ماشین گفت:"توی جلسات وقتی تو را مخاطب قرار می دهند، سر تکان بده و نشان بده که راغب به شنیدن حرف ها هستی. خیلی تاثیر دارد." فکر کردم. گفتم:"داشتم مثل بز نگاه شان می کردم نه؟" گفت:"نه. فقط نگاه می کردی. همین جوری فقط نگاه شان می کردی." تازه فکرکرده بودم خیلی دارم توی جلسه از خودم احساسات فوران می دهم. چرا نمی شود که توی شرکت آدم خوشحال باشد، خودش باشد؟

ماشین لباس شویی نخریدیم.

به خانه برگشتیم. اسهال قلاب بافی گرفته ام. یک یخچال و یک فریزر چقدر عروسک لازم دارند که قلاب بافی باشند و رنگارنگ باشند و پشت شان آهنربای کوچک باشد و روی درشان چسبیده باشند؟ کسی نمی داند. یاکریم ها پشت پنجره مان هنوز، هنوز. بچه های شان دنیا می آیند و می پرند و می روند. یکی از بچه های شان مرده است. توی گلدان دارد آفتاب می خورد. تنهاست. چشم هایش بسته است. روز به روز کوچکتر می شود. بچه به این زیبایی دیده بودید؟ به آقای چ می گویم این یاکریم ها بچه داری بلد نیستند. و پیش خودم فکر می کنم که جدن از دست شان عصبانی ام. آن قدر اخته ی نمک زده می خورم که بمیرم خدای نخواسته. با آقای چ بای بای می کنم. مثل سنگ می خوابم. گلدان های حسن یوسف کنار پرده ی حریر ساده ی لاجوردی. ماهی سفید عید توی آکواریوم، با دم بلند. بلند. هوم. هوم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید