ارث

دایی یکی از مهربان ترین مردهای روی زمین بود. از 29 سالگی به خاطر مرگ برادر یوانه شد. عقل ندارد. چرند می گوید. در خیابان همه نگاهش می کنند. به او می خندند. مادربزرگ به شدت و با تعصب از او مراقبت می کرد. مادربزرگ مرد. بعد پدربزرگ از او مراقبت می کرد، همان طوری نصفه و نیمه مانند همه ی پدرهای قدیمی. پدربزرگ هم مرد. دایی - تنها دایی دیگرم- از او مراقبت می کرد. دایی هم مرد. اکنون خاله از او مراقبت می کند. فکر می کنم هیچ کس دوستش ندارد. خاله و مامان بر سر آن که چه کسی از او مراقبت کند از هم دلخور شدند. 

     در طول دو روز گذشته روی مبل و روبروی تلویزیون دراز کشیده بودم و گریه می کردم. برای هر اتفاقی که فکر کنی گریه می کردم. برای بچه ی توی کارتون. برای عمرمختار که به دار آویخته شد. برای مادرعلی حاتمی. برای پدربزرگ. برای مادر بزرگ همسرم. برای بچه های یتیم. برای کبوتری که پشت پنجره از کبوتر دیگر کتک خورد. برای هر چیزی که اتفاق افتاد گریه کردم. من به شیوه ی اشک باری شبیه مادر هستم. مادر یک موجود عصبی و بی منطق و غمگین است. من شبیه دایی هستم. دایی عقلش را از دست داده است.

قرآن گفت که آن گم شدگان راه پدران شان را پیمودند. من فقط گریه کردم. فقط گریه کردم.

/ 0 نظر / 2 بازدید