مرگ

مادربزرگ نمازش را نشسته می‌خواند. چندروز از مردن دایی گذشته‌بود. دایی کوچک‌تر بر درگاه در نشسته‌بود و زانوهاش را بغل کرده‌بود و زیرلب به‌ما فحش می‌داد:"قاتل‌ها! کثافت‌ها! جانی‌ها!... کش‌ها!" ازش می‌ترسیدم. مامان، خاله، پدربزرگ و پدر برای مجلس ختم برنامه‌ریزی می‌کردند. آشپزهای مجلس‌های قبل بسیار ناکارآمد بودند. مامان و خاله تصمیم داشتند که خودشان غذا بپزند:"خورش‌ها را جا می‌اندازیم. کاری ندارد. می‌ماند پلو..." و به‌هم نگاه کردند. پدربزرگ گفت:"مشهدی(مادربزرگ) پلو می‌پزد. ته‌دیگ‌های مشهدی حرف ندارد."طعم ته‌دیگ ترد و طلایی مادربزرگ در دهانم پیچید. مامان و خاله سر تکان دادند. مادربزرگ مهر را به پیشانی چسباند و کمی خم شد. 

پدر گفت:"پس پلو با مادر. می‌ماند ماست و مخلفات."

مادربزرگ سلام نماز را داد. حس‌کردم که دست روی ران‌کو‌بیدنش برای سلام‌گفتن، محکم‌تر از باقی وقت‌هاست. چادر را از روی سر پرت‌کرد و باگریه فریادکشید:"مشهدی مرد. دیگر ته‌دیگ‌هاش را درخواب ببینی."

و خودش را زد، لابد به این‌جرم که هنوز زنده است. همه گریه کردیم. طعم ته‌دیگ ترد و طلایی زهرشد و تمام‌شد.

دایی‌کوچک از میان ما ردشد. باخشم فحش می‌داد. مخاطبش همه‌مان بودیم. ساکت به تصویر خیسش نگاه‌کردیم. مادربزرگ برای پسری که رفته‌بود، گریه می‌کرد. انگار فحش‌های پسر کوچکش را نمی‌شنید. انگار نفهمیده‌بود که این پسرش هم دارد دیوانه می‌شود، دارد زنده‌زنده می‌میرد.

آبدارچی به من می‌گوید:"بازهم؟ باز هم فراموش کردید چای‌تان را بنوشید؟"

زهر گلویم را قورت می‌دهم. می‌خندم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید