من خودم خری دارم...

-          دوست پسر دارد؟

خسته ام. کار جدید کمی به تعویق افتاده است. باید همان محیط کار را در حالی تحمل کنم که کسانی دارند با بی دست وپایی کار مرا انجام می دهند و من باید ساعت را نگاه کنم تا وقت بگذرد. دیروز در حالی که شکمم را نوازش می کردم پریود شدم. دوباره بچه ی این ماه را به خاک سپردن سخت بود. سوپر نانی می بینم و برای بچه ی ماه آینده ام نقشه می کشم. مجله ی دکوراسیون داخلی خریده ام. هی ورق می زنم و هی در ذهنم قسمت هایی را برای خانه ام جدا می کنم و کنار می گذارم. بی تفاوت به مامان نگاه می کنم:"چرا نداشته باشد؟"

-          من دخترم را می شناسم. او اهل این حرف ها نیست.

پوزخند می زنم:"مامان... کدام حرف ها؟ من از او بزرگترم. من دوست پسر داشتم وقتی که دوست پسرداشتن جرم بود. او چرا دوست پسر نداشته باشد، آن هم در زمانی که این کار افتخار است؟"

مثل یک مصیبت زده نگاهم می کند:"ولی آخر... او خیلی مغرور است!"

بی تفاوتم. زبانم خودش پاسخ می دهد و از مغزم کار نمی کشم:"برای تو مغرور است."

-          وای... چه کنم؟

کلافه ام. سعی می کنم نشان ندهم:" قبلن هم به تو گقتم. اگر بچه ی من بود با این هزینه ها برایش یک سوییت جدا نمی گرفتم. آن هم وقتی که بابا دندان هایش را کشیده است و پول ندارد برای خودش دندان بکارد."

صدای بابا از پشت تلفن خجل و ناامید است:" با این دندان های نیش باقی مانده مثل داراکولا شده ام."

چشمانم برایش خیس می شود. تندتند آب دهانم را قورت می دهم. دلم می خواهد یکی دستش را روی شانه ام بگذارد و از من بپرسد:"هی عمو... تو خرت به چند؟"دلم می خواهد یک نفر بداند من چه ام است و بدون آن که به رویم بیاورد جوری دلداری هایش را به خوردم بدهد که حالی ام نشود. دلم یک الهام، یک معجزه ی شیرین دوست داشتنی می خواهد.

مامان می گوید:"لی لی؟"

خودم را اگر رها کنم می شکنم:"ها؟"

-          می بینی روزگار من را؟ خدایا شکرت!

و نچ نچ می کند.

پیش خودم فکر می کنم که خرم را اصلن نفروشم که برای یک "خرت به چند" عقده ای نشوم.

خر از خوشحالی می زند زیر عرعر.

جوری خنده ام می گیرد که انگار انم گرفته است.

/ 1 نظر / 2 بازدید
مینا

منم دلم خییییلی معجزه می خواد لی لی..... ولی صدامو نمی شنوه...ناامید شدم....[ناراحت]