دغدغه های نقطه ی صفر

صبح تصمیم گرفتم که بیشتر بخوابم. بیشتر خوابیدم. وقتی که بالاخره بیدار شدم و بالاخره صبحانه خوردم و بالاخره خواستم راه بیفتم، دیدم لباس اتو شده ندارم. به محض آن که به این ادراک از جهان هستی رسیدم، برق رفت. من برای پوشیدن لباس اتوشده، مجبور شدم منتظر برق بمانم. کمی با ناخن های دستم ور رفتم. کمی با انگشتان پا. کمی خیره شدم به روبرو. کمی به دیوارها. برای خانه تکانی دیوارهای این طرف را تمیز نکرده بودم. کمی برای خودم آواز خواندم. بعد مجبور شدم خانه را جمع و جور کنم. فکر کردم به به، این خانه فقط جارو کم دارد الان. هن و هن کنان جارو را از کمد در آوردم. کار نمی کرد. هی باهاش ور رفتم. دکمه اش را زدم صد بار. یادم آمد برق نیست. به خودم خندیدم. همین طور خندان و مشنگ نشستم روی مبل. دوباره به انگشت شست پام نگاه کردم و گوشت هایش را از دوطرف کشیدم و تصور کردم اگر شستم لاغرتر بود چقدر زیباتر بودم.

دیدم شوخی شوخی دارد خیلی دیر می شود. به خودم گفتم اَه. بعد به خودم جواب دادم که اَه و زهرمار. می خواستم صبح نخوابم. بلند شدم و از ته و توی کمد یک مانتوی کرپ پیدا کردم. مانتوی کرپ اتو نمی خواهد. یک مقنعه ی اتو شده در سالیان دور هم بود. پوشیدم شان. شدم تقی هفت رنگ. هر تکه برای خودش سازی می زد. رنگین کمان شلختگی. مقنعه تا آرنجم بود. پارچه ی محکم و عصبی. توی هوا مثل یک ژنرال خنگ از خودمتشکر خبردار ایستاده بود. رام نمی شد. نازش کردم. لنگ و لگد انداخت. فکر کردم گمشو بابا. به مانتوم نگاه کردم که زیر آن مقنعه ی از خود متشکر، آویزان و لخت افتاده بود. مثل آدم های افسرده ای که حتا حوصله ی خودکشی هم ندارند. جوری نگاهم کرد که به خاطر این که از خلسه دراوردمش شرمنده شدم . چاره ای نداشتم. یادم آمد بعد ازکار وقت آرایشگاه دارم. آن دفعه ای که بااین مانتو به آن جا رفته بودم چی چی خانم در حال شکنجه ی من با عشوه پرسید که من در فلان مدرسه معلمش نبوده ام؟ من همیشه فکر می کردم که چی چی خانم از من بزرگتر است. بهش گفتم من در فلان مدرسه نبوده ام. آخ خ خ. یعنی اصلن معلم نبوده ام. و لبم را گاز گرفتم که دوباره نگویم آخ. حالا لابد امروز دوباره از چی چی خانم بزرگتر می شوم. چه چاره ای دارم؟ می خواستم صبح نخوابم. اصلن می خواستم دیشب مانتویم را اتو کنم. فریبا راست می گفت که اگر دوبار از مادرشوهرم درکـ.ونی می خوردم مرتب می شدم. فکر کردم بله در کـ.ونی. بله. کتک.

وقتی خواستم کفشم را بپوشم دیدم که پایین مانتویم رنگی است. یادم رفته بود که این مانتو رنگی شده بود. چه چاره ای داشتم؟ می خواستم صبح نخوابم و یک مانتوی درست و حسابی برای خودم اتو بزنم.

یادم آمد که بعد از ظهر باید برای چی چی خانم وانمود کنم که مانتویم تازه رنگی شده است.

/ 1 نظر / 2 بازدید