سوراخ فوری

نیروی جدیدی که قراراست کمی از کارهام را بهاو بسپارم، به پشتوانهی پدرش اعتمادبهنفس خوبی دارد. این مساله باعث میشود که وقتی کاررا برایش توضیحمیدهم، کار مرا چک‌کند و بعد با صدعدد تناقض -که به ذهن خودش رسیده است و گمان‌می‌کند که از اشتباه‌های من بوده‌است- پیش من بیاید و ایرادها و انتقادهای خود را ذکرکند. اوایل تعجب می‌کردم و برایش توضیح می‌دادم که چرا اشتباه‌هایی که او استخراج کرده، درحقیقت اشتباه نیستند. بعد این تعجب به خشم تبدیل‌شد و معمولن با بی‌حوصلگی به‌صورت ‌خلاصه برایش توضیح می‌دادم که حرفش درست نیست. تلویحن به او می‌فهماندم که رویش را کم‌کند و دمش را روی کولش بگذارد و برود به کارهای خودش بپردازد، که یا نمی‌فهمید یا به‌صلاحش بود نفهمد. به این‌مساله یک بک‌گراند همیشگی گفتگوی‌درونی هم مزیدبرعلت شده‌بود که در ذهن‌من ذکر می‌کرد که این بچه‌ی 24 ساله‌ی ازگردراه‌نرسیده چطور می‌تواند این‌همه پررو باشد. این گفتگو از همان ضعف‌خودم برمی‌خاست که همیشه در برابربزرگترها مودب‌بودن را با پذیرفتن بی چون و چرای آن‌ها و یک‌قدم عقب‌تر از آن‌ها ایستادن اشتباه گرفته‌بودم. نتیجه این می‌شد که من باخودم هم درگیر می‌شدم که چرا این‌همه کوته‌فکر و تنگ‌بین هستم.

     دیروز برای این‌مساله یک چاره اندیشیدم. برایم بسیار دشواراست که بخواهم کاری را که انجام داده‌ام چک‌کنم. از بچگی همین‌طور بوده‌ام. برگه‌ی امتحانم را تندتند می‌نوشتم و به معلم می‌سپردم. معلم تاکیدمی‌کرد که چک کرده‌ام؟ سرم را تکان می‌دادم و به بیرون از کلاس می‌دویدم... اولین‌نفر. همیشه بیست و پنج صدم‌ها و نیم نمره‌ها از لابلای تندتند نوشتن‌ها غلط از آب در می‌آمدند. حتا شماتت‌های پدر و مادر نیز نمی‌توانست مرا مجبورکند که بنشینم و چک‌کنم... خوب؟ خوب، چاره‌ی احساسات‌تند من و غریزه‌ی نقاد پسرک این بود: چک نهایی کارهام را به پسرک سپردم. هم از شر یک کار خسته‌کننده‌ی بی‌احساس راحت شدم، هم از وقتم استفاده‌کردم و کمی کار کردم (حتا بینابین کارهام وبلاگ خواندم و وبلاگ نوشتم)، هم او توانست احساسات‌نقاد خودش را ارضاکند و بهتر از همه کارم توسط یک ملانقطه‌ای چک شد. بد نبود.

امروز خوبم. گرافم فعلن د رقسمت‌صعودی منحنی‌سینوسی خود است!

/ 0 نظر / 2 بازدید