بابابزرگ

بابابزرگ گوشش سنگین بود. فکر می کرد ما هم نمی شنویم. داد می زد. وقتی توی خیابان حرف می زد مردم برمی گشتند و نگاهش می کردند، بعضی ها با خنده. خنده ها را با نگاه تیز و سرد پاسخ می دادم. نیش شان بسته می شد.

حیاط خانه ی بابابزرگ بسیار بزرگ بود. پر از درخت. وقتی که نوه ها از درخت ها بالا می رفتند و میوه های کال را می چیدند و همان جا روی درخت می خوردند، بابابزرگ عصبانی می شد. داد می کشید. جنگ به پا می شد. موضوع به پدر و مادرها و روش غلط تربیتی شان هم کشیده می شد. نیم ساعت بعدش پیر و جوان در حیاط خانه ایستاده بودند و دوتا دوتا اتحادیه تشکیل داده بودند و داد می کشیدند. و مامان بزرگ لپ خودش را می کند:" خاک به سرم، مگر شما آبرو ندارید. صدای تان تا هفت محله رفت. یواش تر بابا..."

بابابزرگ وقتی مهمان نداشت روی تختش می نشست، روبروی پنجره ی بزرگش به درخت های حیاط. وقتی مهمان داشت، مامان بزرگ برایش یک پشتی بزرگ را به دیوارسالن تکیه می داد. زیر پشتی یک تشکچه می گذاشت. دوتا بالش بزرگ استوانه ای را دو طرفش می گذاشت. مبل بدون پایه ای تشکیل می شد. چرا هیچ وقت نمی رفت روی مبل بنشیند؟ بعد بابابزرگ بر تخت سلطنت جلوس می کرد. دایی کوچک –همان که بعدها دیوانه شد- برایش قلیان چاق می کرد. صدای بابابزرگ صدای همه را پوشش می داد. تلاش ها برای قطع کردن حرفش ناکام می ماند. دایی بزرگ-همان که بعدها ناگهان سکته کرد و مرد- به پدر می گفت:"آقام میکروفون قورت داده است." و با چشمان همیشه پرخنده اش به من نگاه می کرد. من ریسه می رفتم. بابابزرگ نگاهم می کرد:"تخم سگ! چی شد باز؟"

وقتی برای پسرخاله به خواستگاری رفتیم، در بدو ورود هنوز کـ.ون مان را روی مبل جابه جا نکرده بودیم که به برادر عروس گفت:"آقای فلانی عموی شماست؟ می شناختمش. از چابهار قاچاق می آورد." همه با دهان باز به هم نگاه کردند. من به زور نیشم را جمع کردم.

از صورتش که طراحی می کردم، بهش برمی خورد:" این منم؟ این که خیلی زشت است." و کاغذ را پرت می کرد روبرویم. بعد از دوسه طراحی، طراحی از صورتش قدغن شد. فقط اجازه داشتم از دست هاش طراحی کنم. به طراحی هام نگاه می کرد. به دست هاش نگاه می کرد. سری تکان می داد:"آهان... این بد نشد." و با بی حوصلگی خمیازه می کشید.

از درخت ها بالا می رفتم و با راهنمایی هایش میوه ها را می چیدم. پایین که می آمدم، له ترین انجیر را با عشق در دهانم می چپاند:"رسیده است. شیرین است." من از انجیر متنفر بودم. از میوه ی له متنفر بودم. با تهوع می جویدم و به ذوق کردنش نگاه می کردم:"از همه ی بچه هام با عرضه تری."

کلاه بافتنی اش را تا بالای گوش هاش پایین می کشید. کلاهش را روی گوش هاش می کشیدم:"بابابزرگ! گوشهاتان سرما می خورند." فوری کلاهش را سرجای اولش برمی گرداند:"نکن بچه... دهه... زشت می شوم."

می دانی لی لی؟ بابابزرگ وجود ندارد. آن خانه وجود ندارد. جایش آپارتمان ساخته اند.

ولی بعضی وقت ها، وسط عصبیت های عجیب روزانه، ناگهان خاطرات بانمک بابابزرگ می آیند، من را توی خودشان جا می دهند و دوباره اتفاق می افتند، با سخاوت.

من هزاربار بیشتر از وقتی می خندم که آن خاطرات برای بار اول اتفاق افتاده بودند.

/ 5 نظر / 2 بازدید
Montra

آخی... چقد نوستالژیک. [لبخند]

حامد

یادش بخیر .......... ما هم یه فامیل بزرگ بودیم تو یه خونه سه طبقه خیلی بزرگ ............ از صبح تا شب که بخوابیم میخندیدم ............... رفت اون روزگار .........[گل]

امیر محمد

یاد بابا بزرگ خودم افتادم وقتی مرد آلبوم عکس ما کنارش بود

زنجیر له شده که خوبه کسخل