یاد ایام

بهترم.

رفتیم انقلاب. میان کتاب ها قدم زدیم. برای ویترین خالی کتاب فروشی ها نچ نچ کردیم. رویروی کیوسک روزنامه فروشی به یاد آدینه و گردون افتادیم. و به یاد مجله ی عکس. و به یاد مجله ی زنان. و به مجله های خانواده سبز و موفقیت نگاه کردیم، و تصاویر هنرپیشه های دوریالی با ابروهای بالا زده و نگاه های خالی حق به جانب. به دخترهای جوان روبروی دانشگاه تهران نگاه کردیم، با بوم های بزرگتر از خودشان در دست شان و درزهای کج مقنعه های شان. و لبخند زدیم. یادم آمد که دوست داشتم در دانشگاه تهران ادبیات بخوانم و جرات نکرده بودم. پسرهای اخموی ریشو با لپ های قرمز و پیراهن های روی شلوار. زنی نزدیک به ده بوم را در چرخ دستی خود بار زده بود. یک دختر چادری با کوله ی سرخابی، دست در دست یک پسر جوان. پسرهای یونیفرم پوش دبیرستانی با کت و شلوار و سامسونت. به مغازه ی لوازم نقاشی فروشی رفتیم، همان که طبقه ی دوم است. به کاغذها دست کشیدم. مدادهای رنگی. پاستل. مقوا. بوی خوبی. بوی زندگی. حس می کردم زنده ام، شک نداشتم که زنده ام. آهسته برگشتم. دم پله ها گفتم:"آن کاغذی را که می خواستم نداشت."

و آمدیم بیرون.

می دانی لی لی؟ لوله ی کاغذهام را یادت هست که ده سال است همان طور مانده اند؟ کنار رادیاتور بودند. رادیاتور سوراخ شد. خیس شدند. انداختم شان دور.

لی لی، تو می دانی من چه کاغذی را می خواستم که نداشت؟

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
Montra

خوشحالم که بهترررررررررری که رفتی انقلاب و بین کاغذا و کتابا بوی زندگی رو استشمام کردی. زندگیی که همیشه جریان داره حتا وفتی ما احساس زنده ای داریم نه زندگی... [لبخند]

Montra

راستی اووووووووووووول... [نیشخند]