جنگ

 

بابا یک دوست پشمالو داشت که بسیار مهربان بود. صفدر. درحقیقت بابا دوستش نداشت، می گفت خل وضع است. صفدر حزب اللهی بود. نماز می خواند. خودش همین جوری می آمد در خانه مان، کنار بابا که همیشه ی خدا آچارپیچ گوشتی دستش بود می ایستاد و حرف می زد و بابا در حال تعمیر هرچه که بود، بی آن که نگاهش کند، هی ته جمله های صفدر می گفت اوهوم، یا حتی نمی گفت. صفدر همولایتی بابا بود. آن جایی که ما بودیم، همه همولایتی بودند. همه بختیاری بودند. آن هایی که بختیاری نبودند، عرب بودند. چشم ها روشن، پوست ها تیره، قدها بلند. خوزستان بود. خوزستان بودیم. خوزستان خوب بود. هنوز تکه پاره اش نکرده بودند، خون بچکد ازش.

من بچه ی تنهای تپلوی سیاه سوخته ای بودم که دوتا گیس داشتم و در تاب بازی داشتم برای خودم صاحب سبک می شدم و دوچرخه ام قرمز بود و ساکت بودم وعروسک هام حرف می زدند و سگ داشتم و طبیعت را مثل کف دست می شناختم و می توانستم لیست کاملی از لانه های مورچه اطراف خانه و گل های پشت نیزار ارایه بدهم. جنگ اتفاقی بود که من از دختر همسایه شنیده بودم. پدرش ارتشی بود. عرب بود. دختر همسایه به من گفته بود که پدرش وقت هایی که نیست، دارد با عرب ها می جنگد. کجا؟ دوردورها. مگر خودتان عرب نیستید؟ چرا، ولی آن ها مثل ما نیستند. یک جور دیگر هستند.

آن روز من کنار خانه داشتم دوچرخه سواری می کردم. از دور برای صفدر دست تکان دادم. صفدر با بابا حرف می زد. مرا ندید. بابا را بغل کرد. قلبم تند زد. چرا ترسیده بودم؟ تندتند به طرفشان رکاب زدم. بابا داشت در گاراژ را می بست. ترمز گرفتم، دست هام روی فرمان دوچرخه شروع کرده بودند به لرزیدن:"چی شده بابا؟"

-          شهر عمه رو بمبارون کردن. یه بمب افتاده تو محله ی عمه اینا.

بمباران چه بود؟ صفدر موهام را نوازش کرد. گفت:"بمبارون نمی دونی چیه؟ صدام چی؟ اونو هم نمی شناسی؟" و انگار می خواست گریه کند.

بمباران، یک بمب بزرگ بود که خانه ی همسایه ی عمه را ویران کرده بود. عمه می گفت خدا را شکر، وقت بمباران هیچ کسی توی خانه همسایه شان نبوده، وگرنه همه مرده بودند و اشک هاش را با پر مینای مشکی اش پاک می کرد. دست هاش انگشت نداشتند. به من نگاه می کرد و می خندید:"رودُم، رود، نترس. انگشت هام رو صدام برده، بَهوم. درد نداره، دردت به جونُم." و دست هاش را زیر مینا پنهان می کرد. وقت بمباران، عمه و نوه هایش توی حیاط بودند. عمه تکه پاره شده بود. دستش، پایش، شکمش. نوه هایش جلوی چشمانش پرپر زده بودند، بعد مرده بودند. نیروهای امداد، روی بچه ها را پوشانده بودند، عمه و اعضا و جوارج تکه پاره را انداخته بودند روی برانکارد. وعمه هی جیغ کشیده بود که:"بچه هام. نمی خوام منو ببرید. منو هم بکشید."

من یک بچه ی تپلوی تنها بودم. وقتی زن ها توی خانه ی عمه عزاداری می کردند و جیغ می کشیدند، می ایستادم کنار خانه ی همسایه شان، بمب را نگاه می کردم که دوبرابر من بود و خانه را خراب کرده بود. عمه گاگریوه می کرد. ناخن نمانده بود به صورتش بکشد.

صفدر می گفت:"نترس. جنگه دیگه." و انگار می خواست گریه کند.

صفدر بعد از آن به جبهه رفت. برای من شد، آدم مهربانی که می گویند خل وضع است و می شود عاشقش بود، یواشکی. که خبر دارد آدم های مان زنده اند، یا مرده. حزب اللهی بود. بابا دوستش نداشت.

 

 

 

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
سپیده

چقدر بد بود جنگ... چقدر همینطور اشکم اومد پایین...

سپیده

چقدر بد بود جنگ... چقدر همینطور اشکم اومد پایین...

maryam

lili man kheili mifahmamet. dar zemn ma yejooraye hamshahri hastim :)