پَ

بعد از آن که بابا را پاکسازی کردند، همه ی زندگی مان را فروختیم و یک خانه در ته شهر خریدیم. هنوز راه هاش اسفالت نشده بودند. پیاده رو نداشت. کوچه نداشت. اطراف مان پر بود از آدم هایی که بیست تا بچه داشتند و همیشه ی خدا زن ها دم در خانه ها نشسته بودند و با هم حرف می زدند و بچه های شان کـ.ون لختی توی کوچه می دویدند، یا آدم هایی که کم بچه داشتند و غمگین بودند و زیاد توی کوچه پیدای شان نمی شد و مثل خودم سیاه سوخته و موفرفری و جنگ زده بودند و لهجه شان برایم آشنا بود. دلم غنچ می زد بروم توی کوچه و قاطی آن همهمه ی شاد بچه ها شوم. اجازه نداشتم. حتا اجازه نداشتم بهشان لبخند بزنم. مامان می گفت آن ها بچه های درسخوانی نیستند و این در خانه ی ما فحش بزرگی بود. می رفتم توی کتابخانه ی پدر، کتاب هایش را می خواندم. بیش از همه کتاب های احمد محمود، مرا یاد بچگی هایم، یاد خوزستان عزیز و تکه تکه می انداختند. فضاهایش را می شناختم. آدم هایش فامیل من بودند. عصرها می رفتم توی حیاط، تاب بازی می کردم، برای درخت خرمالو قصه هایم را تعریف می کردم، گل می چیدم. تنها بودم. بسیار تنها بودم.

بعدها آن محله آبادتر شد، کوچه بندی شد. از بیابان بودن خارج شد. شهر شد. ما از آن محله کوچ کردیم. کتابخانه ی پدر نابود شد. خودش البته بیشتر. خیلی بیشتر.

دیشب خواب می دیدم با پای برهنه، چادر نمازی بر سر، در همان محله ی سنگ و خاکی قبل از اسفالت شدن، راه می روم. می ترسم پایم را روی زمین پر از خاک و سنگ بگذارم. چادر از سرم می افتد. کلافه ام. از پای برهنه ام خجالت می کشم. یک جا پایم را روی لانه ی مورچه می گذارم. در بیداری با مورچه ها مشکلی ندارم، در خواب برای من حکم دیو دارند. مردم نگاهم می کنند، با پوزخند. کسی کمکم نمی کند. مرد جوانی جلوتر ایستاده، مثل عیسامسیح. مرد عاشق من است. مرد بی آن که به من نگاه کند به زبانی آواز می خواند که نمی شناسم. می دانم آواز برای من سروده شده، اما معنایش را نمی دانم. از مرد می گذرم، لبخند به لب، با اعتماد به نفس. چادرنمازم توی هواست، بادو انگشت گرفته امش. موهام موهای بچگی هام هستند، مشکی، بدون موهای سفید. و بلند. بلند. باد می آید. می زند توی موهام، توی چادرنماز، توی دامنم. کیف می کنم. خنک می شوم. آواز مرا راه می برد. پای برهنه یادم نیست. انگار می رقصم.  در همان راهی هستم که از مدرسه برمی گشتیم و به خانه می رسیدیم. فکر می کنم چرا دارم با آن آواز می رقصم؟ نمی دانم. صدای آواز که گم می شود، هوا تاریک است. چادرنماز را جمع می کنم. خودم را می پوشانم. زنی پشت سرم می آید. فکر می کنم زن نمی داند چه رقصیده ام توی خیابان خاکی. شکل خود زن رو می گیرم و زیرزیرکی می خندم.

/ 6 نظر / 2 بازدید
سهیل اجتهادی

متن خوبی بود

مامان فرشته ها

سلام غریب آشنا[گل] خیلی قشنگ و با احساس مینویسی[قلب] این خواب تو اگر واقعی باشه یا داستان منو یاد حال و هوای یه نیمهشب دوره نوجوونیم که دلم برای خدا تنگ شده بود و برای راز و نیاز از خواب پا شده بودم انداخت،یاد چند خطی که از اون حال و هوا توی دفتر خاطراتم اینطور نوشتم: در آستان پنجره وقتی نسیم میوزد لای چادرم بی وزن میشوم پرواز میکنم جایی میان روشنی گیج میشوم احساس مسکنم دستم به دستهای خدا قفل میشود . . .در آستان پنجره وقتی نسیم میوزد لای چادرم احساس میکنم این پیچک خداست که پیچیده بر تنم[گل]

محمد

چه خواب زيبايي

کیقباد

با چادر نماز می رقصد رقصنده با چادر نماز ایستاده با مشت ! و ... و درد و رنجی که زیر زیرکی میخندد !