ور کم رنگ من

هایپر استار. ساعت هشت شب از کار بیرون آمدیم و پا به زندگی گذاشتیم. زندگی داشت چرک و آلوده روی ترافیک می بارید، درشت درشت، هر قطره به قاعده ی اشک دایناسور. برف پاک کن به چربی های روی شیشه گیر می کرد و غرغر می کرد. تا هزار بشمریم، تازه می رسیم ته کوچه ی شرکت. به خیابان شلوغ و تاریک و درهم پیچیده سلام کن دخترم. خانه برویم چه کنیم با آن همه کار که توی خانه مانده است، با این همه خستگی؟ چقدر همیشه خسته ام. فکر می کردیم کجا برویم که مغزمان یک ذره حواس اش پرت شود و یقه مان را ول کند؟ خراب و داغان ایستاده بودیم وسط ترافیک، با کاسه ی چه کنم چه کنم مان. مامان گفته بود اگر درس بخوانم، دیگر لازم نیست این کاسه را دستم بگیرم. کسی از من سرگردان تر می شناسید؟ آدرس می دهم بروید این را به مامان بگویید. مردم در خارج(!) اگر ساعت هشت شب سرشان پر از داد و فریاد باشد، می روند توی خیابان قدم می زنند. می روند بار. می روند دیسکو. ما تنها جایی که به نظرمان رسید هایپر استار است. چون تا ساعت 12 شب باز است و مردم خودشان را خوشگل می کنند و به آن جا می روند. دیدن مردم زیبا،  برای من که تا آخر روز تصویر بی رنگ خودم را توی آینه ی دستشویی شرکت دیده ام و درز مقنعه را از کنار گوش به زیر چانه برگردانده ام تفریح است. آدم به امید زنده است. کاسه ی مذکور را زمین گذاشتیم و قاطی جمعیت شدیم و زدیم به جعده.

دم در هایپراستار، بچه ی کوچک توی بغل پدرش بود. داشت از روی شانه ی پدرش نگاهم می کرد. بچه ها و من. یواشکی بهش سلام کردم. مادرها و پدرها دوست ندارند بچه شان را نگاه کنم. ازشان می ترسم. بچه هنوز زبان باز نکرده بود. دست هاش را از روی شانه ی پدرش به طرف من دراز کرد و گفت:"ای... ای...". با خواهش. تعجب کرده بودم. بغل می خواست. خندیدم. یواشکی دست هام را باز کردم و بهش گفتم:"می آیی؟" تقلا کرد. داشت می آمد. می ترسیدم پدرش برگردد و چپ چپ نگاهم کند. دست هام را به هم گره زدم. به آقای چ گفتم:"معلوم نیست مرا با کی اشتباه گرفته..." و هی خندیدم. چرا؟ چه می دانم. الکی. بچه داشت به گریه می افتاد. دست هاش را دراز کرده بود و می گفت:"ای... ای..." سینه ام برای بغل کردنش داشت می ترکید. برایش دست تکان دادم. ایستادیم تا بروند. تا بچه مرا نبیند.

توی هایپر استار با مردم مماس بودیم. از پشت سبدهای خرید را بهمان فشار می دادند تا راه برویم. اوایل برمی گشتم و نگاه شان می کردم. اخم موثری دارم. اما مشتری های قبلی ای که مورد غضب من بودند، این را به مشتری های بعدی منتقل نکردند. نمی شد به تمام مردم اخم کنم. همین شد که دیگر از تربیت کردن مردم دست برداشتم، ضمن این که خودم هم تربیت خودم را از دست دادم و لازم هم نیست. به ممه های یک خانم بسیار چاق فرو رفتم و با قدرت بسیار زیادی منعکس شدم. حتا نشد بگویم ببخشید. خانم با ممه های برافراشته از روی من رد شد. به گمانم حتا نفهمید. خندیدیم. سس های اضافی را از توی سبد خرید برداشتم و به آقای چ گفتم همان جا بماند که سس ها را به جای خودش برگردانم. جواب داده نداده، جمعیت آقای چ و سبد را با خودش برد. راه افتادم. توی شلوغی ها یک دست مقنعه ام را گرفت. زیر چانه ام را. بهت زده ایستادم. همان بچه بود. این بار توی بغل مادرش، پهلو به پهلوی من. داشتند از من می گذشتند که بچه مرا دیده بود. یقه ام را گرفته بود و هی می گفت:"ای... ای... ای...".  و داشت می آمد توی بغلم. قلبم توی دهنم بود. با خجالت لبخند زدم، انگار که همه دارند نگاهم می کنند، انگار که همه می دانند چقدر دوست دارم بچه را بغل کنم. مادرش خندید. دست بچه را از یقه ام باز کرد. گفت:"ببخشید." بادست های دراز شده ی بچه رد شدند. گم شدند. سینه ام ترکید. همه رفتند. سکوت. من بودم و بسته ی چهارتایی سس اسپانیایی توی دست هام، آن طرفم پیدا بود. خانم سس ها را ازم گرفت. گفت:"نخواستید؟" چیزی گفتم؟ نگفتم؟ نمی دانم.

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
saeed

سلام[قلب] وب قشنگی داری[نیشخند] خیلی از موضوع وبت خوشم میاد[بوسه] راستی اگر خواستی به وب من هم بیا [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش] [نیشخند][خنده][چشمک][ناراحت][لبخند][گریه][قلب][خجالت][زبان][بوسه][شکسته][تعجب][عصبانی][رضایت][خونسرد][گل][ناخوش][بدرود][شیطونک][تشویش]

آنوش

هی دختر، هیچ فهمیدی که تو روز به روز داری بیشتر نویسنده می شی؟ !

تجربه های مشترک

مام باید از این شکلکا بفرستیم که جواب بدین؟ به هر حال که من جواب سوالم رو از این پستت گرفتم دوست دارم وبتو...خیلی زیاد

پویا

لیلی تو جدن یه نویسنده ای. نویسنده ی محبوب من. اگر کتاب چاپ شده ازت نخونم نمیبخشمت! جدی میگم. دلمم برات تنگه. ای بمیره اونی که ما رو آواره ی دشت و بیابونمون کرده. از خونه بیرونمون کرده. بخدا. تو ینی تو توییتر میباشی؟ جدی؟ چرا من نمیجورمت پس؟

سال صفری

میدونی چقدر چقدر چقدر کلماتت رو دوست دارم؟!

نیک ناز

توی خارج هم درست مثل همان توی داخل است گیریم کمی رنگش فرق داشته باشد. آواز دهل.

شبنم

گاهی توی خیا بون یا فروشگاه دلم میخواد کسی که به نظر آدم خوب و لبخند به لبی باشه برای چند لحظه هم که شده بچه رو بغل کنه . الان که اینو خوندم چه قدر دلم خواست یکی مثل شما باشه . صاحب کلمه های قشنگ و مقنعه کج .