خدای بزرگ من

خدایا...

 هرروز صبح بر صف های طویل بچگی هام ایستادم و باحرارت فریاد زدم:"مرگ بر... مرگ بر..."

مادربزرگ گفت:"الاهی ١٢٠ ساله شوی ننه."

خدایا...

 با ترکش های بمب که از تن عمه ام بیرون کشیدند بازی می کردم.

مادربزرگ گریه کرد. دوک نخ ریسی را انداخت روی زمین. هی چرخید. هی چرخید.

خدایا...

مامان با پوست پرتقال مایع ظرفشویی درست کرد. صابون نبود.

مادربزرگ گفت روی پاهاش راه بروم. قصه عروسی را گفت که کوکو شده بود.

خدایا...

دم درخانه نی دمام می زدند. چهل روز. پسرک به جبهه رفته بود و تکه تکه برگشته بود.

مادربزرگ گاگریوه خواند و گریه کرد.

خدایا...

از مدرسه برمی گشتیم. با کیف هامان بر دوش هامان. شهر پر از حجله بود. می ایستادیم و بین حجله ها قشنگ ترین ها را انتخاب می کردیم:"این قشنگ است... لباس عروس هم دارد." بالای حجله نوشته بود: جوان ناکام.

مادربزرگ گفت:"فاتحه بفرست."

- فاتحه چیست؟

- هیس بچه. به تو یاد خواهم داد.

خدایا...

پدر از صبح می ایستاد تا شب. شب به من ریاضی درس می داد. پدر در بدترین شرایطش نمره ی ریاضیش ١٧ بود. پدر مغزش را ریزریز ریخت بین موتور ماشین هایی که تعمیر می کرد. دست های پدر همیشه روغنی و سیاه بود.

مادربزرگ موهاش را به زیر روسری هل می داد:"بچه برای پدرت آب بیاور."

خدایا...

عراقی ها روی زمین دراز کشیده بودند. مرده بودند. سبیل هایی بزرگ داشتند. رنگشان پررنگ بود. مثل پدرها بودند. تلویزیون صدام ایرانی ها را نشان می داد. روی زمین دراز کشیده بودند. مرده بودند. ایرانی ریزتر از عراقی ها بودند. رنگ پریده تر. بچه تر.با صورت هایی به رنگ خاک و سبیل و ریش هایی که تازه نوک زده بود. مثل پسرهایی بودند که از بازی درکوچه برگشته بودند. 

مادربزرگ چشمانش آبی بود. باتهدید به من نگاه می کرد:"اگر شیطنت کنی به صدام می گویم بیاید تو را ببرد." آرام ترین می شدم.

خدایا...

یادت هست که ما از بچگی تاوان تمام زندگی را پرداختیم؟

مادربزرگ مرده است. ما تنهاییم.

خدایا...

خدایا...

خدایا...

خدایا...

خدایا...

خدایا...

/ 2 نظر / 2 بازدید
p

I so remember those days, History is repeating and we are still waiting for the results.. I remember the "gholak haye narenjak shekl" that they would ask us to fill them up for razmandeh ha, I remember the "ajire zardo ghermez" I remember how much we would care for each other, I remember the mothers who were making jam for the soldiors, I remember they would ask us to give food for soldiers.. I remember " jangim ta rahayee, hata agar shabo rooz bar ma goloole barad" I remember althuogh i was a kid, i was wondereing is it worthed to fight, hata agar shabo rooz bar ma goloole barad? I remember we were waiting on the line, for milk, rice and sugar, I remember sharing copouns.. I remember chese and butter were luctury during my childhoud..... was was over... we grow up, now again we are fighting for our votes...... Now I can underestand what was going on in the mind of lots of relative who left the country when revelotion happens, Now I can feel what happen in the hea

یک حنجره پر از بغص

سلام.نه تمام نشده ما باید تاوان زندگی نسلهای بعد هم بدهیم.چقدر دلم گرفته..........................