دنیایی که من ندیدم.

مادربزرگ گفت:

-          شیرین، مادرم، در کوچ ایلیاتی‌مان سواربراسب خوابیده‌بود. من کوچک بودم... از همه کوچک‌تر. نُه‌سال داشتم. من هم سوار بر اسب بودم و چرتم گرفته‌بود که ناگهان مادرم بافریاد پدرم را صدازد. همه ترسیدیم. پدرم به تاختِ‌اسبش پیش آمد و سراسیمه مادر را بغل‌کرد.

مادربزرگ مادرش بود. ترسیده، سه‌انگشت دستش را بلندکرد. دست‌هاش می‌لرزیدند. به بالایی نگاه‌کرد که حتمن چشمان‌پدر بود. مادربزرگ اگر الان به دنیا می‌امد، می‌توانست یک تاتری‌ خوب باشد:

-          شیرین، مادرم، لرزان گفت: رمضان‌بیگ، من سه‌روز دیگر یا سه‌ماه دیگر یا سه‌سال دیگر بیش‌تر با تو نخواهم بود.

مادربزرگ خودش بود. با چشمان کودکانه‌ی خیس و ناباور دستش را روی‌دهانش گرفت. شاید برای این‌که گریه‌اش را بالا نیاورد و حتمن به همان‌شکلی که همان‌روز بهت‌زده و ترسان شده بود.  انگشت‌هاش کشیده و بسیار سفید بودند. انگشت‌هاش خال‌کوبی‌های زیبای سبزرنگ داشتند. به جایی نگاه‌می‌کرد که می‌دانستم مادر و پدرش در آغوش هم گریه می‌کردند. که من نمی‌دیدم. که من را نمی‌دید، در آن بازی و بازیگری خاطره‌اش:

    -    دو روز بعد مار دست‌شیرین را نیش‌زد. دو جای نیش بود، یکی روی انگشت‌وسطی و دیگری روی انگشت‌سبابه. شیرین تا صبح روزسوم در تب سوخت. صبح روزسوم، دم‌دم‌های سپیده، مُرد.

مادربزرگ و دست‌های سفید و خال‌کوبی‌های سبز و واقعیت‌ها و واقعه‌ها با رنگ‌های بخارآلود پر از وهم... خیلی وقت است که مُرده‌اند.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید