روزهای روشن. شب های تاریک.

کجم.

روز چهارشنبه رفتیم تا ته تهان مان را آزمایش دادیم.  بعد به دندان پزشکی رفتیم. چشم های زنانه ی ماسک دار از من پرسیدند که مشکلم چیست؟ مشکلی نداشتم. فقط می خواستم برای دوران بارداری آماده باشم. چشم های زنانه ی ماسک دار بسیار مهربان شدند. به دندان هایم دقت کردند:"مشکلی نیست، فقط برای احتیاط این دندانت را که پر کرده ای دوباره پر کن. خیلی مراقب باش دختر خوب..." چشمان زنانه ی ماسک دار کمی از من بزرگتر بودند. بعد به خانه برگشتیم و هی ده دقیقه به ده دقیقه گفتیم:"امروز چقدر از کارهای عقب افتاده را انجام دادیم ها..."

در خانه همه چیز خوب است. خانه زیباست. دیوارها مهربانند. آشپزخانه مان بوی غذاهای خوشمزه می دهد. هر دوی ما آشپزهای قابلی هستیم. می خندیدیم. روز خوبی بود.

شب خوابیدیم. ولی من هی نگران بودم. هی فکر می کردم که به خاطر آن استعفا و آن همه به در بسته خوردن ها داریم از جیب می خوریم و پول مان ته کشیده است. بعد از خودم می پرسیدم آیا واقعن گمان می کنم که غلط کرده ایم. هی بیدار می شدم. به این نتیجه می رسیدم که بعله... غلط کرده ام. بعد فکر می کردم اگر این غلط را نمی کردم باید چه می کردم؟ دزدی می کردم؟ و گنگ و توهم زده قرآن را باز می کردم و کمی می خواندم. چه می خواندم؟ یادم نیست. بر می خاستم و بازوانم را دور سرم گره می زدم و توی خانه ی پر از خواب و روح و رنگ های سرگردان راه می رفتم. عجب! یادم نبود که روی دیوار باریک بین درهای اتاق ها دماسنج داریم. روی آن ستون کنار هال هم یک نقش آبگینه ی فراموش شده داشتیم. عجب! عجب! این ها را از کی فراموش کرده بودم؟

بعد فکر می کردم خدا بزرگ است.

می خوابیدم. با فکرهای دوری که از زمان های قبل بهشان بدهکار بودم. یک بار در مرز به خواب رفتن برای نگاه ندا و خونی که بالا آورد گریه کردم. یک بار فکر کردم که برگ های گل ها را باید تمیز کنم. یک بار دلتنگ پدر بودم. تمام نگرانی هام را بقچه می کردم. سفت گره می زدم. و می خوابیدم.

صبح که بیدار شدم کج بودم. کتفم گرفته بود. هنوز هم گرفته هست. نمی توانم تکان بخورم. می دانی لی لی؟ بقچه ام خیلی سنگین بود.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
Montra

[لبخند]

Montra

[لبخند]

مریم

تو مهربانی لی لی[لبخند]