دفاع

و بعد می دانی قسمت خنده آور قضیه کجاست؟ مردم عادت دارند وقت هایی که در برابر آدم هایی مثل من مغلوب می شوند (آدم هایی مثل من یعنی همان آدم هایی که خانواده شان اولین کسانی بودند که بهشان نفرت را آموزش دادند و چون از طرف خانواده حمایت نمی شوند لابد حق زندگی و نفس کشیدن ندارند)، من و شرایط مغلوب کننده ام را هدف نمی گیرند، دور می زنند و از جایی که انتظارش را نداشته ام، از همان جایی که زخم هام هنوز خونین هستند، زخم می زنند:"تو که در آن خانواده پرورش یافته ای..."

و در پاسخ من معمولن با زانوهام به زمین خورده ام. و مُرده ام. اعتراف می کنم:" زخم، زخم کاریی است."

می گویند همه ی غم های بشری "قابل تشخیص" است.  "اسم" دارد. در زیرمجموعه ای قرار می گیرد و "درمان" خودش را دارد.

حالا تصور کن اگر یک روزی اسم غم های مرا تشخیص بدهند و درمان کنند. فقط تصور کن آن ادمهایی که به دور زدن و به ناخن به زخم کشیدن عادت دارند، در پاسخ تاکتیک حقیرشان، به خاک افتادن و له شدن مرا نبینند و درعوض یک لبخندقرمزاحمقانه دریافت کنند. 

آخ خدا چقدر بخندیم.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
سحر

[ابله][ابله][قلب]