مادربزرگ همسرم مانند بچه اش مرا دوست دارد. من هم دوستش دارم. موهاش را شانه میزنم و او جوری خم می شود که می دانم دارد لذت می برد. مثل یک بچه سرش را بلند می کند و لبخند می زند. او اعتقاد دارد که من بهترین آدم روی زمینم. از دید او هرکاری می کنم خوب است. هرحرفی که می زنم شیرین است. از من می پرسد:" یعنی خواهرت هم مثل تو خوب است؟" یا:" رحمت به آن شیری که مادرت به تو داد. تو انسان درستی هستی." اوج می گیرم. او کسی است که وقتی به من می رسد نه تنها درخصوص اصلاح عیوب من و ارشاد من به راه راست احساس رسالت نمی کند، بلکه من را یک خوب کامل می بیند. کنار او من یک خوب کامل می شوم.

     یک بار، پارسال، وقتی تازه به این خانه مان -که برای خریدنش خودمان را تقریبن کشته بودیم- اسباب کشی کرده بودیم، وقتی می خواستم ظرف ها را بشورم، بیرون پنجره یک بلبل کوچک را دیدم که مرا نگاه می کرد. بهش خندیدم. نترسید. کمی از ظرفها را شستم و قربان صدقه اش رفتم. آمد نزدیک تر نشست. دستکش ها را درآوردم و پنجره را باز کردم. بر درگاه پنجره نشست. برایش عدسی را ریختم که برای عید کاشته بودیم. خورد. خواستم باز هم برایش بریزم که روی دستم نشست. باور نمی کردم. اهل خانه از درگاه آشپزخانه ذوق می کردند که روی سرم نشست. آنقدر قربان صدقه اش رفتیم که رفیق مان شد. توی خانه چرخ زد. بعد به ترتیب ابراز احساسات کردن هامان روی سر همه مان نشست. حتا آخرش هم روی سر همسرم نشست که اصولن نه تنها هیچ ابراز احساساتی برایش نکرده بود، بلکه خوابش هم می آمد و منتظر بود ذوق کردن های ما تمام شود تا بخوابد. حس می کردم یک پیامبرم. یک آدم قابل اعتماد که پرنده ها هم به او اعتماد می کنند. شب شده بود. گفتم گرفتار خانه مان نشود. پرش دادم... به زور. فردا صبح پشت پنجره منتظر بود. پنجره را باز کردم و داخل شد. داشتم به سر کار می رفتم... باز هم پرش دادم. گفتم ما نیستیم به شیشه ها نخورد...

دیگر برنگشت.

مادربزرگ هم تازه رفته و دیگر برنمی گردد.

معجزه همیشگی نیست. می دانی؟

/ 0 نظر / 2 بازدید