در این صرف شد

کمی از داستانم را برای آقای چ خواندم. گفت:"دیدگاه ات همینه که توی زندگی واقعی ات داری. هیچ آدمی توی داستانت خوب نیست. دیدت به همه ی آدم ها منفیه." بی خود و بی جهت، یادم افتاد که وقتی داشتم کیف ام را از روی نقاله برمی داشتم، خانم حراست فرودگاه مانتویم را پایین کشیده بود، قربانم رفته بود و خواهش کرده بود که زیاد توی محوطه راه نروم، چون به خاطر کوتاهی مانتوی من، به او گیر می دهند:"به خدا اعصاب ما رو خراب کردن." و من معذب خندیده بودم.

توی ماشین مامان گفت که چرا به بابا گفته ام موهاش قشنگ است؟ این هم شد مو؟ پیرمرد از سن اش خجالت نمی کشد که موهاش را بلند کرده است؟ و با نوک انگشتش زد روی شانه ی آقای چ:"حداقل تو بهش بگو که موهاش خوب نیست." آقای چ با تعجب به من نگاه کرد و خندید:"من چرا بهش بگم؟" دوباره مامان به طرف من برگشت:"نه آخه چرا گفتی قشنگه؟" گفتم:"آخه وقتی داره ازم می پرسه موهاش قشنگن یا نه، نمی تونم بگم نه، موهات زشتن." و سعی کردم نخندم.

مامان لب ورچید و پشت چشم نازک کرد:"به جا این که به فکر توبه و نماز روزه باشه، مو واسه من فرفری می کنه، پریشون می کنه، می ریزه دور و برش." از پنجره بیرون را نگاه کرد و دستش را یک جوری تکان داد، انگار ان بهش چسبیده است:"ایش، حالم به هم می خوره." و دوباره به طرف من برگشت:" آخه تو چرا گفتی قشنگه؟"

به آقای چ گفته بودم که زندگی پدرمادرهای مان تمام شد ها، حواس اش هست؟ همین شد، دیگر قرار نیست توی زندگی شان اتفاق قشنگ خوبی بیفتد. از بابا پرسیدم دیگر چه کتاب هایی دارد؟ گفت:"سقوط 79..." با آقای چ به هم نگاه کردیم و خندیدیم. گفتم:"پیش منه، از خیلی وقت پیش. خیلی از کتابات پیش منه. بقیه ی کتابات کجان؟ چرا نیستن؟"گفت:"چه می دونم. نمی دونم چی شدن." و باز هم فکر کرد و با جدیت گفت:"پاسخ به تاریخ هم داشتم. نمی دونم کجاست." فکر کردم بمیرم برای روزهات که تا شب توی ماشین های مردم خم می شوی. بمیرم برای شب هات که پای کانال های فلان و شعر می نشینی و تا ساعت 2-3 کتاب می خوانی، هنوز. خواهرم گفت:"وقتی که دو نفر با هم دعواشون می شه، اونی که عصبانی می شه و خودشو می بازه، حتا اگه حق هم داشته باشه به نظر می رسه که حق نداره. به نظر می رسه که اشتباه کرده." گفت:"مامان حق داره. ولی بد برخورد می کنه." مامان بلوز فیروزه ای پوشیده بود، با دامن سفید و فیروزه ای و سبز. گفتم:"چه قشنگ شدی مامان." خواست آشکارا ذوق نکند، اما نتوانست. گفت:"جدی؟ نه تو رو خدا، جدی می گی؟" و خندید. بعد یکهو خنده اش را قطع کرد و گفت:"الکی می گه ها..." و این بار با بدگمانی به من نگاه کرد. مامان هیچوقت دیگر به قشنگی قبلش نخواهد بود. عکس های قدیم خودم را نگاه می کردم. از این که پیر شده بودم، می ترسیدم. از این که داشتم به آخر می رسیدم می ترسیدم.

آن یکی خانم حراستی توی صورتم براق شد:"آستینت کوتاهه ها." گوش هام در و دروازه بودند و سعی کردم چمدان را طوری از روی نقاله بردارم که کانم خیلی بهش باشد. به زنی که جلوی چشم بچه اش سرش داد زده بودند که موهاش رادرست کند، گفتم:"ناراحت نشو. اینا شخصیت ندارن." گفت:"اگه این جوری با توهین با آدم حرف نزنن، می گن لال ان." و آب دهانش را قورت داد و تندتند پلک زد. دستم را روی موهای صاف پسرش گذاشتم و گفتم:"اوهوم." و سعی کردم به روی خودم نیاورم که دیده ام که چشمانش خیس اند. ریا.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
ایمان

یه متن خوب و تاثیر گذار افراط، دمار از روزگار این مملکت در آورده. مرسی

مريم

خيلي قشنگ مي نويسي... حتي از روزانه هات... نوشته هات منو ياد سبك و قلم نوشته هاي عباس معروفي ميندازه...

مريم

خيلي قشنگ مي نويسي... حتي از روزانه هات... نوشته هات منو ياد سبك و قلم نوشته هاي عباس معروفي ميندازه...