جعل آیات

و وقتی که پیکان سفید ما بوق بوق کنان و پر از خنده و آواز و صدای دست، به پیکان گل زده ی عروس حزب اللهی مان می رسید، پدر به ما می گفت که به جای "َشمع و چراغا رو روشن کنین..."خواندن، "انجز انجز انجز وحده..." بخوانیم. ما دست می زدیم. می خواندیم. پدر با خنده ی پر از تمسخر عصبی به داماد نگاه می کرد. داماد به پدر نگاه می کرد.

ما فکر می کردیم که عروسی یعنی رقص. یعنی آواز. یعنی کیک. بلد نبودیم بحث سیاسی کنیم.

صاف فکر می کردیم. افکار ما پشت نداشتند، تفسیر نداشتند. همانی بودند که بودند: خندیدن یعنی شادی. نمی دانستیم وقت هایی هست که انسان می خندد تا سیاه ترین قسمت وجودش را به روی دیگری تف کند.

فکر می کردیم گریه یعنی غم. از مامان می پرسیدیم:" چرا عروس گریه می کند؟" مامان پاسخ می داد:" از شادی."

به شدت گیج می شدیم. بزرگترها بسیار عجیب و دست نیافتنی بودند.

حال مان رو به دگرگون شدن داشت. آیاتی برما نازل شد و ما مبعوث شدیم. بزرگ شدیم. پیچیده شدیم.

لی لی با چشمان گردشده به کارهای من نگاه می کند. می گوید که تفاسیر من ربطی به کارهایم ندارند. اعمالم ربطی به افکارم ندارند. افکارم از احساساتم دورند. ساعت ها با من بحث می کند. من خسته ام. پاسخ هایم یک کلمه ای هستند و او را بیشتر گیج می کنند.

لی لی دستش را می زند زیر چانه اش:" اصلن تو امضای آیاتی را که بر تو نازل شدند دیدی؟"

و از خنده ی شدید من تعجب می کند.

/ 0 نظر / 2 بازدید