دیروز به خودم می‌گفتم من این‌کاره نیستم. به تقلاهای دیگران برای آن‌که همدیگر را به هرقیمتی کنار بزنند و در مسابقه ببرند، نگاه می‌کردم و فکر می‌کردم که چه؟ آخرش قراراست برویم زیر گل دراز بکشیم. بعد فکرمی‌کردم که من نمی‌توانم با کسی رقابت کنم. نمی‌توانم؟ نمی‌خواهم.

تا وقتی که به دبیرستان رسیدم شاگرداول بودم. شاگرداول یعنی درس‌خوان‌ترین. زرنگ‌ترین. حتا مودب‌ترین. از ١۶سالگی زمان بالاآوردن این‌همه بار به‌نرمی آغازشد: هروقت که احساس می‌کردم که خوب‌هستم شاگرد‌اول می‌شدم. هروقت که در درمورد خودم احساس‌بدی داشتم شاگرد دوم و سوم و ... الا آخر می‌شدم. این احساسات در جهت عکسش هم اتفاق می‌افتاد. یعنی شاگرد‌اول بودن برای من احساس‌قدرت می‌آورد و برعکس.

برای همین است که نمی‌خواهم احساس خوب‌بودنم به "ترین"بودن یا نبودنم مرتبط باشد. برای همین است که خیلی‌وقت است که خودم را به‌زور از پای رقابت‌ها کنار کشیده‌ام و به قول آن آخوند که اسمش یادم‌نیست گمان می‌کنم که:" آن پشه هم تویی و ما هیچ نیستیم..."

آخر شب در حضور دو-سه نفر مدیرعامل از کار من بسیار تعریف کرد. فکر می‌کنی چه احساسی داشتم؟ فقط دوست داشتم زود حرف‌هاش را تمام‌کند. بعد دوست‌داشتم که برای آن دو-سه نفر توضیح‌بدهم که این‌طورها هم نیست، من آن‌قدرها هم خوب نیستم. معذب هم بودم که اگر یک‌وقتی اشتباه کنم و مدیرعامل بفهمد که من خیلی هم خوب نیستم چه؟

حس می‌کنم بسیار ضعیفم. گاه دلم‌می‌خواهد خودم را جایی جابگذارم که هیچ‌وقت یادم نیاید کجا بوده... آسان‌تر از نوسازی است شاید.

/ 0 نظر / 2 بازدید