نمایش ممنوع

هوا مثل سگ گرم بود. رفتیم توی آب. هی ذوق کردیم که به به... عجب آبی است. تمیز و بدون موج و پر از بچه ماهی های شیطان که نمی شد بگیریم شان. عمق آب کم بود ولی خوب... می شد به صورت سینه خیز شنا کرد، طوری که دستت چشم کسی را درنیاورد. در دوردست ها مردها پیدا بودند. یکی شان همسرم بود. دلم می خواست توی آب بغلش کنم. توی آب ببوسمش. من و همسرم هیچ وقت با هم شنا نکرده ایم. حق نداشته ایم.

بند حفاظت طرح را گرفتم و زیر آب خودم را شناور کردم و ماهی های ریز را از زیر آب نگاه کردم و شمردم که تا چند می توانم زیر آب بمانم. یک نفر محکم به پشتم زد. چندبار. ترسیده برگشتم. آن یک نفر حالا داشت به زور دستم را از طناب باز می کرد:"خانم دستت را ول کن. واااای خانم با تو هستم ها... نگیر این را..." عادت نداشتم با آدم های بی ادب هم کلام شوم. از سوت آویزان به گردنش فهمیدم که نجات غریق آن جاست. طناب را رها کردم و دوباره شنا کردم تا جایی که پرده ها را کشیده بودند. وقتی برگشتم، نجات غریق داشت با یک ننه دعوا می کرد. ننه حدود 60-70 سال داشت. زحمت کشیده و محجوب بود. موهایش را حنا گذاشته بود و از دو طرف دو گیس نازک بافته بود. با یک عالمه بچه و نوه آمده بود. یک زیرشلواری گشاد پایش بود. شکمش بزرگ بود و سینه هایش آویزان روی شکمش افتاده بودند. نجات غریق به ننه گفت که سینه هایش را "نمایش " ندهد. ننه با خجالت در آب کم عمق نشست. آب به زور تا نصف سینه هایش را پوشاند. بستگانم کنار نجات غریق ایستاده بودند و با دلسوزی به ننه نگاه می کردند و زیر لب می گفتند که گناه دارد... عادت نداشتیم با آدم های بی ادب بلند حرف بزنیم. ننه دستش را روی سینه اش گذاشت و با خجالت خندید. همه داشتند نگاهش می کردند. بچه ها و نوه هایش با خجالت می خندیدند شاید نجات غریق آن ها را ببخشد. نجات غریق پشت چشم نازک کرد و روبرگرداند. ننه توی آب دراز کشید که حجابش حفظ شود. بر و بر به نجات غریق نگاه کردم. نگاهم نمی کرد. نجات غریق از ما برتر بود. ما بردگان بودیم. او ارباب بود. قدر سینه ی زنی که چند بچه را شیر داده بود نمی دانست. سینه برای او ابزار نمایش بود. زن حامل ابزارها بود. زن وجود نداشت.

سوت کشیدند و پرده ها را بالا زدند. از آب بیرون آمدیم. لباس پوشیدیم. زنی بسیار محجبه روبرویم نشسته بود. عینک روی چشمش بود ولی فکر می کردم که دارد با اخم مرا نگاه می کند. رفتم توی آب ایستادم تا ماسه ها را از پایم بشویم. نجات غریق سرم جیغ کشید زود از آب خارج شوم که پایم دارد از زیر پرده پیدا می شود. عادت نداشتم با آدم های بی ادب هم کلام شوم اما دیگر حوصله ام سر رفت. با همان صدای خودش سرش جیغ کشیدم که به او مربوط نیست. پای خودم است. دوست دارم پاچه ی شلوارم بالا باشد. دو سه قدم جلو آمد انگار که می خواست مرا بزند. گفت اگر می خواهم خودم را "نمایش" دهم لخت شوم و بروم توی مردها. مثل سگ بهش پریدم. بهش گفتم که هرچه که لیاقت خودش است به من نگوید. من نمایشی نیستم اگر او عادت دارد باشد. من به شنیدن این حرف ها عادت ندارم اگر او به گفتنش عادت دارد. نمایش؟ نمایش؟ اسمش را پرسیدم. گفتم می خواهم شکایت کنم. پوزخند زد. گفت بروم شکایت کنم ببیند کجا را می خواهم بگیرم. راست می گفت. خودم هم می دانستم بلوف بود. من آرایش داشتم. روسری ام نازک بود. مانتویم کوتاه بود. پاچه ی شلوارم را بالا زده بودم. ناخن هایم لاک داشت. این ها حاکی از آن بود که من تنم می خارد تا نگاهم کنند. من می خواهم خودم را برای مردها نمایش بدهم. من مشکل دارم. من عضو این جامعه نیستم. به من باید توهین بشود، مهم نیست من چقدر می توانم فکر کنم، چقدر آرزو دارم یا چقدر انسانم.

سرم را با تاسف تکان دادم. شکایت؟ پوف! گنده گ.وزی.

زن بسیار محجبه جلو آمد. به من گفت که درست است. در این مملکت نمی توانم شکایت کنم که این انسان چقدر بی ادب است. پوزخند نجات غریق پرید. از زن ترسید. از قضاوتم در مورد زن بسیار محجبه خجالت کشیدم. باذوق خندیدم.

من و بستگانم و صدالبته زن بسیار محجبه با هم، نجات غریق را فراری دادیم.

 

/ 12 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نوشا

باید فکر کنی کسی که چنین شغلی را قبول می کنه باید هم به چنین شغلی بخوره. هم شخصیتش هم روحیاتش... خدایا... این کابوس کی به پایان می رسه؟

rs232

واقعا وضعیت زنان در کشور عزیزمان زجر آور است. زن ها حتی از حقوق حیوانی خودشان هم محروم هستند چه برسد به حقوق انسانی! البته مردها هم مصیبت دارند ولی زن بودن در ایران واقعا یک گناه کبیره و نابخشودنی است که تا آخر عمر باید کفاره اش را داد.

سبا

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام لی لی! امیدوارم خوب باشی

سبا

ما همیشه به صورت قاطی می ریم دریا با لباس سخت هست ولی خیلی حال می ده[چشمک]

مریم

یعنی ساحلی که مال شهرداری نیست..یه آدمی..نمی دونم صاحاب دریاست..[عینک]..والا درست نمی دونم..یه تیکه از لب دریا رو ورودی گذاشته...ملت با خانواده می رن اونجا..البته خیلی مطمین نیست..اما تا حدودی آدم دل و باید بزنه به دریا که ساحله..مشکل دار نیست و وسطش چاه نیست و واسه شنا مناسبه... خانوم ها با بلوز شلورار وروسری در کنار همسرانشون می رن تو دریا...آب بازی...در همین حد...[رویا]..

مریم

اه لی لی یادم رفت..بگم..یه غریق نجات هم معمولا می زارن...سمبلیک[گاوچران]..سوت ولی داره...

مانای مهاجر

نمیدونم توی این نوشته چی بود... خوندم و لذت بردم،خوندم و بغض کردم، خوندم و حرص خوردم، خوندم و کیف کردم

دانشمند

تو کل ِ داستان حرص خوردم، اما آخرش هم که نجات به دست یه زن ِ بسیار محجبه است که نجات غریق ازش ترسید، نا امید کننده بود.

فانوس

پدر ما را درآوردی با زنده کردن دردهای موقتاً کنار گذاشته!!!معلوم نیست چرا پس از این همه نمایش و خودنمایی ارضا هم نشده ایم!!!!!!! الغرض در غمت شریکم و سلول به سلول درکت میکنم... . روح نوشته هات بنظر من خیلی شبیه نوشته های ابریشم است