دلقک

مدیرعامل از من پرسید که برای چه این همه با فلانی کل کل می کنم. حق با اوست. فلانی حدودن 45 ساله است و جایگاه بسیار خوبی در شرکت دارد. فلانی به اضافه ی رییس بزرگ تر از خودش تمام کار و زندگی شان را گذاشته اند و روحیه ی مسخره ی زیرپوستی شان را با من بارور می کنند. دروغ می گویند و من یک هفته باید بدوم که ثابت کنم دروغ است. متلک می گویند. اذیتم می کنند. با هیچ تقاضای کاری و غیرکاری من موافقت نمی کنند. من در لوپ مضحکی افتاده ام، قبول دارم... اما آخر به قول لوتی های فیلم فارسی چندنفر به یک نفر؟

البته این ها را نگفتم. فقط سعی کردم گریه ام نگیرد. با صدایی گرفته گفتم که اذیت می کنند و من تحملم به آخر رسیده است. تندتند پلک زدم که اشکم برود توی مژه هام و نچکد. که فایده ای نداشت.

می دانی؟ هیچ گاه در زندگیم به خاطر ندارم که بر اشک هایم پیروز شده باشم.

می خندید:"می خواهی یک صومعه تاسیس کنم و تو راهبه اش باشی؟"با گریه و همان روی سگم پاسخ می دادم:"بد نیست." و دماغم را می گرفتم. من را جدی نمی گرفت و به من می خندید.

آخر چه کسی یک لی لی لج کرده ی دماغ قرمزی را با اشک ها و ان دماغی جاری تا روی مقنعه جدی می گیرد؟

چه کسی مرا جدی می گیرد؟

البته که من موجود خنده داری هستم.

به او گفتم آدم ها و ظرفیت ها و تحمل هاشان با هم متفاوت است. قبول نکرد. بسیار منطقی است. شیوه های مدیریت. شیوه های زندگی. شیوه های...

- اما من ظرفیت ندارم. من نمی توانم این حاشیه ها را تحمل کنم.

- تو خیلی بی خود می کنی دخترجان. اِ... بی خود می کنی.

و حق به جانب مکث کرد که ساکت شوم. ادامه داد:" چرا نمی توانی؟ چرا این همه حساسی؟ هان؟ هُنری هستی؟ نقاشی؟..."

چهره ام روشن شد:" بله!"

- چی؟ تو نقاشی؟

به روان نویس و کاغذم نگاه کردم:"بله. می خواهید پرتره تان را بکشم؟"

بهت زده نگاهم می کرد.

...

ولی وقتی از دفترش برگشتم نمی دانستم نقاشم یا نه. نمی دانستم اصلن چی هستم. 

مثل کسی که بچه های کوچه بچه ی ناقص الخلقه اش را مسخره کرده باشند گریه کردم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
كدخدا

جای تو باشم یک روز هم در چنین جمعی کار نمیکردم