یک شاخه در سیاهی جنگل

توالت عمومی. به خودم فحش می دهم که مجبورم از این فضا استفاده کنم. سعی می کنم شدت نفسم در حد نمردن باشد که ذرات با سخاوت بوی دلاویز را کم تر فرو بدهم. ناگهان چشمم به دیوار روبرویم می افتد. روی دیوار با خط شتابزده ای شعار نوشته اند:"مرگ بر.. مرگ بر..." بو را فراموش می کنم. دیوار کناری را نگاه می کنم. رنگ متفاوت. لحن متفاوت. خط متفاوت. سخن یکسان:"مرگ بر..." بردیوار پشت سرم  تهدید کرده اند که تلافی می کنند. بغلی اش هم همین طور. چندان تفاوتی نمی کنند. تهدید. آرزوی مرگ. تصویر بردار کردن. خون. آینه و واکنش. انتقام. تهدید...

متوجه می شوم که بین آن فریادهای خط خطی نفرت و بغض هی دور خودم چرخیده ام. در را باز می کنم و بیرون می دوم.

تاکسی.برای برداشتن یک مسافر نزدیک است تصادف کنیم. پیرمرد فرتوت راننده انگشتش را نشان می دهد:"چهل سال آمپول زدم. چهل سال!" پس انگشتش همان آمپول است. سر تکان می دهد و قاه قاه می خندد. همسرم می گوید:"خدا حفظ تان کند." پیرمرد توجهی ندارد:"و حالا برای یک مسافر دارم خودم را به کشتن می دهم. مردم گرسنه اند آقا." و می زند روی رانش و قاه قاه می خندد. آهم را قورت می دهم. هی می خندد. هی می خندد.

پیاده روی خیابان ولی عصر. خسته ایم و تند تند راه می رویم. همسرم برای خودش هی تکرار می کند:" بایست... بایست..." و من با لج موزاییک های زیر پایم را نگاه می کنم. باد می آید و زمین و زمان پر از خاک است. یک لحظه نگاهم یک لکه ی قرمز کوچولو را می بیند. رد می شوم ولی رنگ زنده است. بر می گردم. خدای بزرگ! یک پینه دوز چپ کرده است! می خواهد پرواز کند و باد نمی گذارد. تا یک قدم فاصله را برگردم، هی نگرانم که باد نبردش. نمی بردش. انگشتم را که به سویش برده ام با تمام دست و پاهایش می چسبد. روی دست من ایستاده است و من و همسرم مثل دیوانه ها ایستاده ایم و جیغ می کشیم. همسرم باغ را به من نشان می دهد. دستم را از نرده ی باغ رد می کنم و تکان می دهم... پینه دوز در باغ می افتد.

به همسرم می گویم:" این هم از معجزه ی امروز!"

و تمام راه را هی به هم لبخند می زنیم.

/ 0 نظر / 2 بازدید