از کنار چاله که رد شدم، یک کپه خاک از آن تو به بیرون پرت شد. گردن کشیدم. همان لحظه که من پیرمرد افغان را دیدم، او هم سرش را بلند کرد و نگاهم کرد. خسته بود. بزرگوار بود. آفتاب از بالای سر من به رویش می تابید. آفتاب چشمش را می زد. یکی از چشم هایش را تا نصفه بسته بود و با آن چشمش نگاهم می کرد. صورتش سوال بود. انگار منتظر بود ازش بپرسم روزی چقدر می گیرد. انگار منتظر بود ازش بپرسم می آید خانه ی مرا بیل بزند؟ می دانستم که منتظر نیست بهش بگویم خسته نباشید. یا این که بهش بگویم عمو جان چای می خوری؟ عمو جان مناسب سن شما نیست که ... آخر چرا شما، با این سن تان؟ یا مثلن بهش بگویم عمو جان می دانستید من عمو ندارم؟ اما هیچی نگفتم. فقط به هم نگاه کردیم. حتا به ذهنم هم نرسید که آن پیرمرد خسته است. همان طور که داشتم زیر لب آواز می خواندم رد شدم. می دانی لی لی؟ آخر عادت داشتم.

امروز دوباره گردن کشیدم. پیرمرد توی چاله نبود. پشت دیوار مردی ایرانی ایستاده بود و داشت طنابی را گره می زد. با وجود لباس های کثیفش، مطمئن بودم کارگر نیست. صورتش پر از تمسخر و تحقیر بود. داشت با دهان باز چیزی را با بی قیدی می جوید. همان جوری به دنیا نگاه می کرد، که پلیس ها به مردم شیک، که معلم های پرورشی به بچه های زیبا، که روسا به کارمندان،‌که پیرزن های مقیم امام زاده ها به دختران جوان گریان از شکست عشقی، که اربابان ولی نعمت به خیل عظیم بردگان خود. سرم را بیشتر خم کردم. پیرمرد افغانی را دیدم. کنارش ایستاده بود. با صبوری به دست های مرد نگاه می کرد که داشتند با افتخار و اعتماد به نفس طناب را گره می زدند. تازه تحقیر شده بود. از صورتش که مسخ شده بود، از شانه هایش که افتاده بودند و می خواستند صبور بمانند و مظلوم به نظر برسند، و بیشتر از همه از نگاهش که با سماجت به دستان مرد دوخته شده بود، مشخص بود. آخر لی لی، من می دانم. من این نگاه را می شناسم. از بس که عادت دارم این نگاه را بین مردمم ببینم. از بس که عادت دارم. می دانی لی لی؟ می دانی؟

/ 4 نظر / 2 بازدید
کیقباد

حس خوبی داشت خوب.

Montra

از بس که عادت داریم!!! عادت، فقط یک واژه ی 4 حرفی نیست! یک زنجیر ضخیم فولادی ست که اگر مثبت نباشد زندگی آدم را مختل می کند و اگر باشد آدم را در دام روزمرگی ها و کسالت می اندازد...

dead

I did not completely understand the story, but I think it is beautiful