خواب و خیال

دیروز با دختری جلسه داشتم که احساس‌خوبی را از خودش به‌من منتقل می‌کرد. به جز قضایای‌کاری کمی باهم درمورد مسایل‌زندگی هم اختلاط‌کردیم که برای منی که همیشه با مردان جلسه داشته‌ام و همیشه با مردان گپ زده‌ام کمی عجیب بود... و خوشایند. در راه برگشتم به اداره وقتی به خودم آمدم که دیدم دامنه‌ی خیالبافی‌هایم به مهمانی‌های دونفره‌ی من و آن دختر رسیده‌است و مچ خودم و او را در آشپزخانه‌ی خانه‌مان گرفتم که داشتیم باهم درمورد خانواده‌های‌مان وراجی می‌کردیم و خورش‌بادمجان می‌پختیم. تمام آن خیال‌بافی‌های خنده‌دار را جاروکردم و دوباره تبدیل به نیمه‌مردی شدم که همه می‌خواستند.

شب خواب دیدم که ساکن آبادان هستیم و عراقی‌ها به شهر حمله کرده‌اند. وحشت‌زده تلویزیون‌عراق را گرفته‌بودیم و از تلویزیون می‌دیدیم که موشک‌ها را به‌سمت آبادان شلیک می‌کنند. می‌دانستم در جنگ پیش نتوانسته‌اند آبادان را بگیرند و اکنون برای گرفتن آبادان انگیزه‌های کثیف بیشتری داشتند. باید با ماشینی فرار می‌کردیم که مال خودمان نبود و پر از آدم‌ها و وسایلی بود که می خواستند از جنگ و دود فرار کنند. این ماشین فرار فقط برای نشستن دونفر جاداشت: من و همسرم. دیوانه‌وار کمدها را می‌گشتم که  وسایل‌ضروری را جداکنم. همه‌چیز را بیرون ریختم. نگاهشان‌کردم و دوباره سرجای خودشان گذاشتم. با صدای‌بلند از خودم می‌پرسیدم:"وسایل‌ضروری؟ وسایل‌ضروری چیستند؟" تکه‌پارچه‌هایی که برای ساختن عروسک‌کوچولوهای آینده کنار گذاشته‌بودم؟ مقواهای رنگی؟ لباس‌هایی که ذره‌ذره برای بچه‌ای که نیامد خریده بودم؟ نقاشی‌هایم؟ کتاب‌هایم؟ لباس‌های همسرم؟ مدادهای طراحیم؟ گردن‌بند کوچولوی بنفش‌رنگی که خواهرم برایم خریده بود؟ گل‌هایم که به دیوار خانه پیچیده بودند؟ آخرسر گریه‌کنان فقط مدارک‌مان را برداشتم و با وجودی‌که به اندازه‌ی یک کیف‌دستی جاداشتم هیچ‌چیز دیگری را برنداشتم. هیچ‌چیز. در خیال خوشم فکرمی‌کردم که سربازها این‌ها را بیرون نخواهندریخت. سربازها این‌ها را غارت نخواهندکرد. سربازها کاری به کار خانه‌مان نخواهندداشت... سربازها...

وقتی بیدارشدم خسته بودم... و ترسیده.

/ 1 نظر / 2 بازدید
خودنویس(مرآت)

چه خیال بافیه خوشمزه ایی[شوخی] جنگ حتی خوابش هم وحشتناکه بخصوص برای ما ها که بچه گی مون تو جنگ گذشت