عیددیدنی

داشتیم کشتی می‌گرفتیم. دست مرا می‌کشید که بروم برقصم. من سعی می کردم کـ.ونم را به مبل برسانم. اطرافیان هم می گفتند چه لوس شده ام. پاشوم دیگر. اه. سی نفر روی مبل ها نشسته بودند و سی نفر هم جا نبود بنشینند، مجبور بودند همان طور پاتیل با لپ های گل انداخته تلو تلو بخورند وبرقصند. از اول عیددیدنی تا این که آخرینش بود، هی یک ذره یک ذره نوشیده بودند و دیگر اگر لنگه دمپایی هم بودند، اثر کرده بود.  توی آن شلوغی برای آن که صدای خفه ام به گوش برسد داد کشیدم که نمی رقصم. مرسی. داد کشیدند که چرا؟ عربده زدم که حس اش نیست. ولم کردند و با دست شان علامت دادند که خاک بر سرم بشود. یک چیزی هم گفتند که صدای شان نرسید و نفهمیدم چه بود ولی حتمن معنایش از علامت شان بهتر نبود. خندیدم. هر هر هر.

خاله سرش را گذاشت کنار گوش من و داد کشید:"خودت موهاتو رنگ کردی؟" سر تکان دادم که آره. و دروغ هم نمی گفتم. برای آن که ان بچه ای را که مژگان خانم برایم دست کرده بود، تبدیل به ان بچه ای کنم که غذای کمکی اش را با قورمه سبزی شروع کرده بود، خیلی زحمت کشیده بودم. خاله گفت:"خوب شده. خیلی خوب شده." با سر گفتم مرسی و لبخند زدم. زن دایی تپل گفت چه بلوز خوشگلی پوشیده ام. لبخند ملیح زدم. بعدش نوبت من بود. به زن دایی لاغر گفتم:"موهاتون چه بانمک شده." گفت:" چی؟" و دست برد به موهاش و خندید. شنیده بود و دوست داشت دوباره بشنود. اشاره کردم به موهام و بلندتر داد زدم:"موهاتون. می گم موهاتون چه خوشگل شده." خندید. با خجالت. تند تند دست کرد تو موهاش و گفت:"خوب شده؟ جدی؟" گفتم:"آره. آره. حتمن." و سعی کردم نشان بدهم که بسیار تحت تاثیر قرار گرفته ام. گفت:"اتو کشیدم."و دوباره دست کرد توی موهاش و خندید. خندیدم. دوست داشتم دست بگذارم روی دستش. نمی شد. آدم نباید توی جمع لخت شود. آدم باید مودب باشد.

بچه  کوچولومثل همیشه پیشم نشسته بود. اصرار داشتیم توی آن شلوغی با فریاد برای هم خاطره تعریف کنیم. برایش تخمه پوست گرفتم. هی خورد و هی به من گفت که خودم هم بخورم و هی من بهش گفتم که دوست ندارم. خاله و زن دایی ها بهش گفتند دیگر نخورد. چاق شده است. زیرچشمی نگاهش کردم که داشت پاهاش را نگاه می کرد. پاهاش قلمبه بودند. یک پسته بهش دادم. بچه برگشت به من نگاه کرد. چشمانش مشکی بودند:"لی لی، شما که این قدر بچه دوست دارین، پس چرا بچه دار نمی شین؟"خندیدم و موهاش را از روی پیشانی اش کنار زدم:" من که همش سر کارم بچه جون. کی بزرگش بکنه؟" انگشت تپلش را بالا گرفت:"یکی بیارین دیگه. فقط یکی!" گفتم:"باشه عزیزم. چون تو گفتی فقط یکی." خاله و زن دایی ها با ناشی گری سعی کردند بحث را عوض کنند. تا پارسال چارسال ها همه می گفتند که انشالله سال دیگر بچه بغل و فلان. بعد یکهو از یک زمانی به بعد همگی با هم ساکت شدند و سعی کردند جلوی من از بچه حرف نزنند. و این طوری است که وقتی شما احساس می کنید که از همه مغرورترید، از همه بیشتر قابل ترحم می شوید.

به بچه گفتم:"نمی ری برقصی؟" دستش زیر چانه اش بود و به جمع جیغ جیغوی به سماع درآمده خیره شده بود. گفت:"بلد نیستم." گفتم:"کاری نداره که. بلد بودن نمی خواد. نگاه... این جوری کن. مگه ما چی کار می کنیم؟" دستش را از زیر چانه اش برداشت و لپش را خاراند:"حالا یه بار تنها باشیم. یه کم برقصم، ببین. بعد اگه خوب بود، تو مهمونی هم می رقصم." گفتم:"این جوری که شلوغه بهتره ها..." سرش را بالا انداخت:"نچ."و به انگشتاش نگاه کرد. اخم کرد:"خجالت می کشم." و دوباره به انگشتاش نگاه کرد.

 

 

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
بانو

عالی می نویسی لی لی...[لبخند]

کیقباد

اولا نوروزتان پیروز و امیدوارم سالی خوب توام با شادی و تندرستی در پیش رو داشته باشید . ثانیا" اگر چه با کل پست های بچه گانه ی ! @ شما مشکل دارم و ناراحت میشوم اما کماکان میخوانم و ناراحت میشوم حتی اگر کسی مرا مجبور نکرده باشد که بخوانم . ثالثا بشدت به آثار و عواقب منفی ی غرور بیجا و حتی با جا ، معتقدم و اضافه بر آن معتقدم نه تنها غرور ممکن است کار دست آدم بدهد که منع کردن دیگران نیز بسیار خطرناک است ! . حالا شاید غرور را بشود تا حدی یک کاریش کرد اما این قضیه ی منع کردن دیگران را بهیچوجه نمیشود هیچ کاریش کرد که گفته اند منع نکن که سرت می آید ! البته امیدوارم شما به آرزویتان برسید و این مسئله هیچ ربطی به غرور یا منع کردن دیگران نداشته باشد و چیزی نباشد که بر سر خودتان آمده باشد اما نمیدانم چرا ... بگذریم . ممکن است این حرفها قدیمی شده باشد و در ممالک دیگر اینجوری نباشد اما اینجا اینجاست و در این دیار باید که آدم خیلی مراقب باشد تا که منع دیگران نکند و مغرور نشود حتی در هیچ زمینه ای ! @ شاید لازم بتوضیح نباشد اما کار از محکم کاری عیب نمیکند فلذا منظور از بچه گانه ، نوشته های راجع به بچه بود