بی رحمی در فصل آخر

کوییز، آن هم بدون اعلام قبلی. ما همه آن عقب نشسته بودیم. تو ردیف جلوتر بودی نسرین. تنها بودی. همان استادی را می گویم که همسایه ی دیوار به دیوار خانه ی دانشجویی مان بود. یادت آمد نسرین؟ شب قبلش، تا ساعت 3 صبح زده بودیم و رقصیده بودیم. حتمن استاد نتوانسته بود بخوابد و برای انتقام امروز مثل سگ کوییز گرفته بود. ما آن پشت از خنده خفه شده بودیم، از بس که نمی دانستیم چه باید بنویسیم. تو تنها بودی نسرین، نمی دانستی، فکر می کردی که ما داریم می نویسیم. نیش مان را به زور جمع کرده بودیم که تو –جوری که اتهام تقلب به تو نزنند- سرت را برگرداندی و زدی توی لپ خودت:"بچه ها، بچه ها، چی کار کنم؟ هیچی بلد نیستم." و ما دیگر سرمان را روی کوییزمان گذاشتیم و بلندبلند خندیدیم.

استاد بهمان تذکر داد. استاد همانی بود که زنش بهش خیانت کرد. چه مرد نازنینی بود. نسرین الان تو می دانی که چه می شود که آخر داستان ها تلخ می شود؟

تمام راه برگشت از کلاس تا خانه، ادایت را درآوردم. تو می خندیدی. همه می خندیدیم.

دیشب پنی سیلین زدم. یادم افتاد که یک بار پنی سیلین زدی، جایش یه اندازه ی یک بشقاب خون مردگی شد. می آمدی دراز می کشیدی و من با حوله ی داغ برایت کمپرس می کردم. البته قبلش همه ی بچه های خانه در اتاق ما جمع می شدند. مجلس بزمی به خاطر کـ.ون خون مرده شده ی تو به پا می شد. چقدر می خندیدیم نسرین. تو مهربانی.

در یک روز استخدام شدیم. تو آن طرف مملکت، من این طرف.

ازدواج کردی. بچه دار شدی. دختر کوچولویت را ندیده ام.

یک هفته قبلش به من تلفن زدی. بدقولی کرده بودی. قرار بود عکس بچه ات را برایم بفرستی و نفرستاده بودی. قول دادی که عکسش را برایم بفرستی. ازت پرسیدم بچه داری خوش می گذرد؟ گفتی که وقتی شب گریه می کند و تو را بیدار می کند، تمام عشقت را برایش می فرستی:" نمی دانی چقدر عشق دارد لی لی. نمی دانی. آدم دلش می خواهد از شدت عشق بمیرد."

عکس نفرستادی.

یک هفته بعد از آن تلفن از شدت عشق مردی.

نسرین چه می شود که دور زندگی برای بعضی ها آن قدر تند می شود که از سیاره ی زمین به بیرون پرت می شوند؟ بدون آن که وقت کنند که گل سر بچه شان را محکم کنند، ببوسندش، به کسی بسپارندش، باهاش بای بای کنند، بعد؟

/ 6 نظر / 2 بازدید
گیس طلا

[ناراحت]

بهزاد

جامیست که عقل آفرین میزندش صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش این کوزه گر دهر چنین جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش

hassan.shakouri

گاهی اوقات قطره های شک می بارند بر زمین باورم و گیاهان امیدم آفت می زنند فکر می کنم چه فایده داشت اینهمه وجین کردن دل؟ چه فایده داشت آبیاری احساس و ریشه دواندن به اعماق وجود؟ تا به کِی آوندهایم تهی ز حقیقت؟ تا به کِی سبزی برگهایم وابسته به نور؟ نمی دانم کِی کلروفیل به واژه نامه پیوست؟ که من فهمیدم باور من به رشد تنها یک اعتیاد است به نور! و من ناگهان از زرد شدن ترسیدم! *آوا کوه بر*

ایده

: ( :‌ (( غم انگیز.. غم انگیز..

عروس گیلان

خیلی متاٌسف شدم واقعاٌ ناراحت کننده بود