خستگی/ هر روز

راستش این نوشته از همان نوشته هایی است که وسط جمله هایش اسمایلی می گذارند. من بلد نبودم، باید ببخشید.

سلام خوجججلا.

دوستم به دیدنم آمد.

باریک و بلند با چادرو روسری تا روی ابروها. دوستم فکر می کند که من انسان خوبی هستم. دوستم می گفت که مدیون من است که درمدتی که با هم زندگی کردیم، روح و شوق زندگی را بهش نشان دادم.

 دستم زیر چانه ام، نگاهش می کردم. انگار داشتم قصه های آدم دیگری را می شنیدم که یک زمانی زنده بوده است و حالا هیچ چیز او را چندان ناراحت و چندان خوشحال و چندان هیجان زده نمی کند. لبخند زدم و گفتم:"آن سبو بشکست دخترجان..." و خندیدم. البته خنده دار نبود، اما ته بعضی از جمله ها را نمی شود نقطه گذاشت و هنوز عادی بود، مگر بغض اجازه می دهد؟ آدم باید وقت هایی که خنده اش می آید بخندد. وقت هایی که گریه اش می آید هم بخندد.

صبح به آقای چ گفتم که چرا مادرش برای ما 12 تا استکان کمرباریک دیگر هم گرفته است؟ ما از استانبول 6 استکان گرفتیم، برای یادگاری. 12 استکان دیگر را می خواهم چه کنم؟ آقای چ هیچ چیز نگفت و رفت. داشتم ان بازی درمی آورم، می دانستم که مادرها عشق اند و حق دارند ذوق کنند، اما فکر می کردم که من خسته ام و دیگر نمی دانم توی چه چیز حق دارم و توی چه چیز حق ندارم. زیر لب به خودم گفتم که آیا قرار است هیات راه بیندازم؟ آیا سرقبرم می خواهم چای خیرات بدهم؟ ویک سری غرغرهای دیگری که به خاطر ندارم. جعبه ی استکان ها به دستم، کابینت لیوان ها را باز کردم. جا نبود. فکر کردم آخر این همه لیوان؟ درکمد را باز کردم. با اخم استکان ها و نعلبکی هایی که وسط شان عکس ثریااسفندیاری بود، توی کمد جا دادم، به زور. خانه ی ما یک وجب است و اگر یک استکان را اشتباهی بگذاری، دو تا قابلمه از توی کابینت بیرون می افتند. فکر کردم از افتخارات زندگی ام جادادن یک سرویس کامل بیست و چهارنفره در چس مثقال کابینت ناقابل است که با سربلندی از این آزمون بیرون آمده ام. روی اوپن را دستمال کشیدم و دلم می خواست یک روز دیگر بود و من یک آدم دیگر بودم که جای دیگری زندگی می کردم که خودم نبودم و این همه خسته نبودم و این همه دلم نمی خواست بگذرد، فقط بگذرد. دوستم گفت همین روزها، روزهای عمر ماست که می گذرد. من فکر کردم که خودم هم نمی دانم چه دردی دارم. یک زمانی فکر می کردم دردم از این است که نتوانستم بچه داشته باشم. الان فکر می کنم این همه دار و درخت و خار و بته و علف هرز که توی مغزم درآمده اند، ریشه شان از بچه نداشتن گذشته است و به جایی می رسد که هر چه بیل می زنم تهش درنمی آید. شمع های معطر را وسط اوپن گذاشتم و چای ریختم. عسل و کره. داد زدم:"بیا صبحانه." و دلم می خواست باز هم غر بزنم، که نزدم.

یک زن معمولی موژولیده با طعم سیرداغ کشک و بادمجان دیشب بودم که لابلای هزارلیوان نشسته بود و کره را روی نان می مالید و اخم داشت و قرار بود خودش را سرساعت به اداره اش برساند و به خودش می گفت که کافی نیست، اصلن آدم کافی ای نیست. یک نفر توی چشم اش نور انداخت. یک نفر آینه گرفت زیر بینی اش و گفت:"زنده است." زن معمولی دوش گرفت و سشوار کشید و ادوکلن زد و سروقت به اداره اش رسید، ولی کلاغه به خونه ش نرسید.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید