من همیشه گفته بودم که برای عاشورا باید به خانه ی پدری خودمان هجرت کنیم. حداقل به خاطر تعطیل بودنش، بهتر از آن است که بخواهیم توی خانه بنشینیم و بر و بر به هم نگاه کنیم. البته روز اول تعطیلات کار داشتیم و نتوانستیم سفر کنیم. کارمان این بود که با هم دعوای مان شده بود و داشتیم همدیگر را شکنجه می دادیم و وقت نکردیم وسایل مان را جمع کنیم. بعد با تلاش و کوشش موضوع فیصله پیدا کرد و ما راه افتادیم.

مادر خودم پیغام داده بود که به خانه اش نرویم. موضوع دوست دختر بازی پدر محترم رو شده بود و مادرمان مشغول به جا آوردن سنت عزاداری قدیمی زنانه بود. هی به من می گفت:"نگفتم؟ نگفتم؟ من همیشه به تو می گفتم این مرد مشکوک است و تو می گفتی نه... باور نمی کردی که..." و آخرش را با آهنگ می گفت. انگار دارد نوحه می خواند. ای بابا... مادر من؟ باور نمی کردم؟ می دانستیم که. نمی خواستم بیشتر از این له شوی. نمی گفتم که. می خواستم بگویم مادرجان البته که این مرد برای ما بسیار پدری کرده است. این مرد این همه سال، از همان وقتی که پاکسازی شد و کت و شلوار و کراواتش را توی کمد آویزان کرد، تا همین حالا که پیرمرد است، از صبح تا شب توی موتور ماشین ها خم شده است و هی گفته است:"استارت بزن... بزن... بس." بعد ماشین ها را با اخم و دقت تعمیر کرده است و وقتی مشتری ازش پرسیده چقدر تقدیم کند، با دستمال روغنی دست هایش را تمیز کرده است و گفته است:"قابلی ندارد." با همان اخم. بعد مشتری اصرار کرده است و این مرد دستمال روغنی را توی جیب لباس کار سرمه ای اش فرو کرده است و با صدایی آرام تر از معمول گفته است:"بیست تومان." یک جوری که انگار می گوید دوزار. بعد پول را گرفته و گذاشته توی کمدش و توی سررسیدش اسم مشتری را خط زده است و رفته بیرون و گفته:"نفر بعد بفرمایید تو..." و هی گفته است:"بیا بیا بیا بیا..." و دستش را این طوری این طوری تکان داده است، یعنی که که ماشین بیاید. و بعد گفته است:"هوپ!" یعنی ماشین بایستد و ماشین ایستاده است. در کاپوت ماشین را باز کرده است و چراغ را بالای موتور آویزان کرده است و هی به من اصرار کرده است که چایی ام را بخورم. من استکان چرکمرد را توی دستم گرفته ام و گذاشته ام بخار چای ش به دماغم بخورد، تا گرمم شود. می خواستم بگویم مادرجان البته که او پدر خوبی بوده است و کتاب هایش را گذاشته نصف شب تا ساعت دو بخواند، که یک وقت نخواهد از وقت کارش بزند، ولی برای تو که شوهر نبوده است. آخر این طوری چارچنگولی به  چه چیزاین زندگی گهی چسبیده ای. نگفتم. بهش گفتم باشد. خانه اش نمی رویم تا مادام و مسیو با هم تنها باشند. گفتم شاید معجزه بشود.

رفتیم سفر. خانه ی مادر مَرد. خانه شان بنایی داشت. نگذاشت کمکش کنیم. اصرار داشت که باید برویم در عزاداری امام حسین شرکت کنیم. وقتی بی میلی ما را دید، گفت آدم آشناها را می بیند و دلش باز می شود. فامیل را جمع کردیم و رفتیم. ردیف اول ایستادیم. زن پشت سری ام گفت:"خانم برو آن طرف تر. قدت بلند است دید ما را کور کرده ای." در حالی که فکر می کردم امروز چطور من قدبلند شده ام، رفتم آن طرف تر. این یکی زن پشت سری ام هم گفت:"ماشالله. ما هیچی نمی بینیم." و یواش گفت:"نردبان دزدها." برگشتم و نگاهش کردم. تا شانه ام بود و داشت می خندید. توی دهانش دقیق شدم. دندان هایش بزرگ بود. یکی از دندان هایش کمی عقب تر از بقیه بود. یکی هم یک طرفش کمی گردش به چپ داشت. لبه ی دندان هایش کرم رنگ و پایینش نارنجی کم رنگ بود. خنده اش جمع شد و دیگر دندان هایش را ندیدم. بعد فکر کردم حالا من ایستاده ام این جلو که چی ببینم مثلن؟ خوب است نمی خواستم بیایم و حالا دارم عیش ملت را نقض می کنم. رفتم عقب. عقب تر از همه ی صفوف به هم فشرده ی مشتاقان دیدن عزاداری حسینی. پشت سرم یک تاکسی نارنجی بود. بهش تکیه دادم. تاکسی نارنجی از این که دیدش را کور کردم گله نکرد. برعکس، به نظر می رسید از این که من دارم تمیزش می کنم خوشحال باشد.

دسته های عزاداری رد شدند. علم بر روی دوش مردم. طبل می زدند. سنج ها از شدت ضربه از چند جا شکافته بودند. موج صدا قلبم را از جا می کند و تا توی حلقم راه می برد. روده هایم به هم گره می خوردند. من جنبه دارم؟ همین مانده بود از دیدن سینه زدن و زنجیر زدن مردم گریه ام بگیرد. صدای طبل مرا می برد به صدای نی دمام زدن چهل روزه ی همسایه ی جنگ زده ی دوران بچگی، که خانه و زندگیش جلوی چشمش در جنگ سوخته بود و با دمپایی توی رنوی شان پریده بودند، هشت نفری، بی غذا، بی آب، بی پول، که بچه ی سیاه سوخته اش رفته بود سربازی و شهید شده بود. که حجله های پر از چراغ. که مویه. گاگریوه. که داغ جوان. داغ جوان. مردم گناه داشتند. مردم قابلیت بغل شدن داشتند. مردم زنجیر را با آهنگ به کت و کول خود می زدند. مردم دست های شان به سمت آسمانی بلند بود که قرار بود کمک شان کند. آسمان بی رگ. آسمان معمولی. شاد. صاف. مردم فریاد می کشیدند. معصوم شهید جان داده بود و رفته بود. کسی نمانده بود. صدا به کجای این آسمان گل و گشادتان می رسد مردم بدبخت؟ بعد من گریه کردم. تنها بودم. فامیل از صف اول برایم دست تکان دادند. خوشحال. من برای شان دست تکان دادم و بوس فرستادم و خندیدم. روی اشک هام عینک زده بودم.  شب قبلش خواب دخترم را دیده بودم. دخترم گفته بود چرا اسم برایش نگذاشته ام؟

عزاداری تمام شد. من شاد و سرخوش بچه های فامیل را بغل کردم و کمی با هم دویدیم. خنده. بلندبلند. برادرشوهرم برایم دستمال کاغذی گیر آورد و در آن فین کردم. راحت شدم. نفس آمد. سر معصوم شهید بر نیزه می رفت. با آشناهایی که درخیابان می دیدیم دست می دادیم. هرهرهر. احوال جدپدرشان را هم پرسیدیم. بازی می کردیم. بازی می گرفتیم. یک چیزی بود که خاکش کرده بودیم و می خواستیم دیگر نباشد. کف خیابان پر بود از ظرف های نذری... خالی. خون آلود.

/ 4 نظر / 2 بازدید
دوشیزه-متولد اسفند

لی لی جان از ریدر باهات آشنا شدم میدونی که این روزا ریدر خودن ها معمولا حوصبله پست های طولانی رو ندارند. اما قلم رو منو حسابی متو گرقت و با خودش برد. ممنون از این حس نابی که بهم دادی[گل] (گذاشتم جز پیوند هام)

کیقباد

اما خوراک من بود این پست نسبتا" طولانی !

ندا

لیلی چطوری می تونم آرشیوتو بخونم لطفا؟

نرگس

لیلی جون من که نتونستم آرشیوت رو بخونم . می شه کمکم کنی . ممنون می شم