زن

دخترک لاغر بود و ریش داشت. بهش گفتم:"می شود بیگودی ها را این طوری بپیچید؟ این وری؟ نمی خواهم موهام مثل سیم تلفن باشد. می خواهم موج داشته باشد." گفت:"باشد." و به کارش ادامه داد. چه من در آرایشگاه، چه بزغاله در موزه ی لوور. من و بزغاله احساس همدیگر را درک می کنیم، هردوی مان می رویم یک گوشه ای می ایستیم و با احتیاط به اطراف زل می زنیم، تا بیایند و بگویند:"سگ هم نیست بگوییم چخه..." و بیرون مان کنند. دخترک بیگودی بعدی را همان طوری پیچید که می خواست. با صدای خفه ای من من کردم:"در حقیقت می دانید منظورم چیست؟ منظورم این است که بیگودی ها را عمودی بپیچید که ..." دخترک با صدایی بلندتر گفت:"چرا آخر؟ که چه بشود؟ چه نظری است که شما می دهید؟ خودمان می دانیم چطور بهتر می شود. بگذارید فرهایش قشنگ بشود." و من ساکت شدم و کتابم را که روی پاهام بود باز کردم و دیگر به خودم نگاه نکردم تا یک ساعت بعد که دخترک سیم های تلفن را روی سرم به هم گیر می داد. با لبخند از توی آینه نگاهم کرد و گفت:"به به. خودم هم فکر نمی کردم این طور خوب شود." گفتم:"یعنی این آخرش است؟ الان تمام شد؟" گفت:"بله. چقدر هم بهتان می آید." گفتم:"ممنون." و توی آینه به خودم پوزخند زدم. بعد به گوشت های تنم نگاه کردم و به خودم که یک زن معمولی بودم که راحت میان زن های دیگر گم می شدم و گوشه های لب هام داشتند به پایین فرم می گرفتند و رنگ نداشتند و به چشم هام نگاه کردم که آرام بودند و دور بودند و نگاه نمی کردند و فقط بودند و برای آن که بدانند بعد چه اتفاقی می افتد، هیچ کنجکاوی ای نداشتند. ده سال پیش، توی همین آینه نشسته بودم و بسیار لاغر بودم و خوشحال بودم و چشم هام تند بودند و روی آدم ها گیر می کردند و اخم می کردند و می خندیدند و زن ها از توی آینه به من نگاه می کردند. از توی آینه به خودم لبخند می زدم. گیتی تاج ها را روی موهام که تا کمرم ریخته بود امتحان می کرد و می گفت:"کار من با تو آسان است. خودت زیبایی." و همان تاج ریزرا-با گل های بسیار کوچک پیچ پیچ را که از توی آینه دیده بودم و فکر کرده بودم زیباست- روی سرم نگه داشت و گفت:"این به تو می آید."

به دخترک گفتم:"من برای عروسی ام به آرایشگاه شما آمده بودم."

-          جدی؟ عکس تان توی آلبوم ما هست؟

-          نه خوشبختانه.

-          آخی. نازی... آرایش صورت هم داشتید؟

-          کی؟ توی عروسی ام؟

-          نه. الان. فقط بیگودی داشتید؟ کار دیگری ندارید؟

-          نه. ممنون. آرایش ندارم.

شب شراب ریخت روی لباسم که لباس عقدم بود. رقصیدن مرا به گریه می اندازد. این که دست می اندازند روی شانه های هم و ناشی کردی می رقصند، این که دختربچه ها وقت چرخیدن، باد می افتد زیر دامن شان و پاهاشان لاغر است و موهای روی پاهای شان معصوم و نرم و کرکی است، این که پسرجوان مست بود و می گفت چرا این وسط میله ندارد که دورش بچرخد و لخت شود. هی غش غش خندیدم و هی آب دهانم را قورت دادم که پایین برود. توی گلو، یک عمرم مانده بود و پایین نمی رفت. همه که رفتند، مادر مرد نگران مشت بسته اش را دور سر های مان تاب داد. توی مشت اش اسپند بود. گفتم ممنون. می دانید؟ ممنون. و نزدیک بود که اشک در غم ما پرده در شود، که نگذاشتم.

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
افشین

هرچی خواستم یه چیزی پیدا کنمو بهت گیر بدم نشد دخترکان معصوم؟؟؟بعدش پسران مست؟؟؟فمینیست؟؟؟ جدی نگیر شوخی کردم

پگاه

من هم در همه عروسی ها گریه ام می گیرد اول ها نمی دانستم چرا ولی حالا خوب می دانم.

قو

لی لی مال من ... لی لی مال تو....

مريم

لي لي !اين رو راست بودنت رو خيلي دوست دارم